PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - rządowy program na lata 2014-2016


2014-08-22

 Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” był realizowany w latach 2008-2013. Rok 2013 był ogłoszony Rokiem Bezpiecznej Szkoły, a ideą przewodnią była zasada, że bezpieczną szkołę tworzy nie tylko dyrektor, ale także świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, uczestniczący w programach nauczyciele, zaangażowani rodzice oraz wspierające szkołę środowisko zewnętrzne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje pozarządowe. Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje ponadto jeden z kierunków polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”.

 
 
Kontynuacja programu w latach 2014-2016 pozwoli utrzymać osiągnięty już poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty. Jednym z podstawowych zadań na kolejne lata jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty. Przewiduje się, że w kolejnych latach propagowane będą postawy związane z kreowaniem zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Działania ujęte w programie mają służyć także zapobieganiu i przeciwdziałaniu powstawaniu problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz promowaniu zdrowego stylu życia.
 
Program zakłada:
 
- Zwiększenie liczby działań zwiększających potencjał i zasoby szkół i placówek na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
 
- Ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym:
 
zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy;
 
ustabilizowanie trendów lub zmniejszenie rozmiarów takich zachowań jak: używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienie od gier komputerowych, Internetu i hazardu;
 
podniesienie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów;
 
- Zwiększenie efektywności działań dotyczących rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, związanych m.in. z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych czy doświadczeniem przemocy w rodzinie.
 
- Zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
 
Wprowadzenie tak szerokiego spektrum działań przyczyni się do zmniejszenia liczby zdarzeń/czynów karalnych na terenie szkoły/placówki (będzie to monitorowane poprzez statystyki policyjne), zwiększy liczbę dzieci i młodzieży prowadzących zdrowy styl życia, spowoduje ponadto wzrost aktywności szkół/placówek na rzecz bezpieczeństwa we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 
 
W czasie realizacji Programu będzie prowadzona ewaluacja bieżąca, której wyniki (w dalszym procesie monitorowania) będą podstawą do określenia oceny stopnia osiągania zakładanych rezultatów.
 
 
Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa. Jego koszt to 6 mln zł. W kolejnych latach środki na ten cel będą planowane w rezerwie celowej w wysokości nie wyższej niż 6 mln zł rocznie.
 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego