PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kampania społeczna promująca instytucję petycji w Polsce


2011-05-16

14 kwietnia 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 1036). Stanowi on realizację postulatów i uwag organizacji społecznych skierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W najbliższym czasie Sejm podejmie prace legislacyjne nad tym projektem.

11 maja 2011 r. odbyło się 18. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poświęcone strategii kampanii społecznej promującej instytucję petycji w Polsce.
Podczas posiedzenia dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu A. Pomianowska-Bąk przedstawiła plan strategii informacyjnej kampanii społecznej promującej instytucję petycji w Polsce. Kampania ma za zadanie dotarcie do obywateli z informacją o petycjach, możliwościach i zasadności ich kierowania do organów władz wszystkich szczebli (ministerstwa, parlament, administracja rządowa, samorząd terytorialny).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać prośby, wnioski lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Organizacje pozarządowe od dawna postulowały skorzystanie z konstytucyjnego upoważnienia do wprowadzenia w życie prawa do składania petycji. Petycje stały się przedmiotem rozważań Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy Marszałek Senatu. Wnioski z dyskusji wskazały na potrzebę przygotowania ustawy o petycjach, która gwarantowałaby realizację tego konstytucyjnego prawa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu 20 listopada 2008 r. debatował nad instytucją petycji. Izba pragnąc umożliwić obywatelom korzystanie z prawa do petycji zmieniła swój Regulamin. Głównym celem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r., było rozszerzenie kompetencji senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności o zagadnienia petycji oraz dodanie do nazwy tej komisji petycji. Ponadto do Regulaminu Senatu wprowadzony został nowy dział Xa "Rozpatrywanie petycji", w którym został określony tryb pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawach petycyjnych.

Na podst. danych ze strony www.senat.gov.pl

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego