PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Konfiskata majątków pochodzących z przestępstwa w UE będzie łatwiejsza


2014-03-07

 Obowiązujące w całej UE przepisy, które ułatwią państwom członkowskim "zamrożenie" oraz konfiskatę majątków należących do przestępców, zostały przyjęte przez Parlament we wtorek. Obecnie, mniej niż 1% zasobów uzyskanych na drodze przestępstw, takich jak handel narkotykami, fałszerstwa, handel ludźmi lub przemyt broni, jest zabezpieczanych i konfiskowanych. Projekt przepisów, uzgodniony już nieformalnie z państwami członkowskimi, jest częścią szerszej strategii UE, przeciw oszustwom i korupcji.

 

Projekt przepisów wymaga od państw członkowskich umożliwienie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa w następstwie zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego. Umożliwi on także zajecie majątku osób podejrzanych lub oskarżonych, którym udało się uciec, przy pomocy postępowania zaocznego.

 

Nowe zasady umożliwią również, państwom członkowskim, konfiskatę majątku, co do którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że nabyty został w wyniku działalności przestępczej, takiej jak, na przykład: aktywna lub pasywna korupcja w sektorze prywatnym, aktywna lub pasywna korupcja dotycząca urzędników z instytucji europejskich lub urzędników z krajów członkowskich, jak również majątku nabytego w wyniku uczestnictwa w organizacji o charakterze przestępczym, czerpanie korzyści lub nakłanianie do pornografii dziecięcej, czy cyberprzestępczość.

Konfiskata rozszerzona byłaby możliwa, gdy sąd jest w stanie stwierdzić, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

 

Konfiskata zasobów osobom trzecim będzie możliwa, jeśli osoba taka "wiedziała lub powinna była wiedzieć, że celem przekazania lub sprzedaży mienia było uniknięcie jego konfiskaty, na podstawie takich faktów i okoliczności jak nieodpłatne przekazanie zasobów lub ich sprzedaż za cenę znacznie niższą od rynkowej".

 

Państw członkowskie powinny rozważyć możliwość wykorzystania skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych, uznano w tekście.

 

Porozumienie powinno zostać oficjalnie zaakceptowane przez Radę w nadchodzących tygodniach, państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na wprowadzenie przepisów w życie. Irlandia, przyjmie nowe zasady, natomiast Wielka Brytania i Dania ich nie przyjmą.

 

 

 

 

 

na podstawie:  www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140221IPR36627/html/%C5%81atwiejsza-konfiskata-maj%C4%85tk%C3%B3w-pochodz%C4%85cych-z-przest%C4%99pstwa-w-UE

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego