PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Ślub konkordatowy


2014-12-15

  Od 1998 r. małżeństwo może być zawarte gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskie. Od tego momentu ślub konkordatowy jest jednocześnie aktem prawnym i ceremonią kościelną. 

Ślub konkordatowy, podobnie jak ślub kościelny zawierany jest zazwyczaj w parafii panny młodej lub jej wybranka. 
W pierwszej kolejności należy wybrać się do kancelarii parafialnej w miejscu, gdzie nupturienci chcą zawrzeć związek małżeński. Ze sobą należy zabrać:
świadectwa bierzmowania narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
świadectwa chrztu narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (można donieść w późniejszym terminie)
dowody osobiste
W kancelarii zostanie sporządzony wówczas tzw.  protokół przedślubny oraz rozpisze zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi są wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii panny młodej oraz pana młodego. Do nupturientów należy obowiązek poinformowania swojej parafii o planowanym ślubie i prośba o wygłoszenie zapowiedzi. 
Kolejnym miejscem gdzie nalży się udać jest Urząd Stanu Cywilnego.
 Zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego  (art. 54 ust.1 PrASC) w USC należy przedłożyć:
dowód osobisty lub paszport
odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia 
pisemne zapewnienie, o wiedzy na temat okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC 
osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim: dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, albo dowód nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby tj. 
a)odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka (dot. wdowców/wdów);
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dot. osób rozwiedzionych).
c) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
W przypadku nieletniości  kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa;
W przypadku cudzoziemców:
a) dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 
Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz treść i datę złożonych oświadczeń co do nazwisk małżonków i ich dzieci. Ważność zaświadczenia – 3 miesiące od daty wydania 
Po wizycie w USC należy po raz kolejny udać się do kancelarii parafialnej, celem dostarczenia pozostałych dokumentów. 
zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (o ile jeszcze tego nie dostarczyliście)
potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych
przynieście do kancelarii zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych
W dniu ślubu nowożeńcy podpisują  zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego; stosowne dokumenty podpisują także świadkowie oraz duchowny.
Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa Kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Ten zaś sporządza akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po 2 tygodniach można udać się do USC po odbiór skróconych aktów
 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego