PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Obecnie realizujemy:

Projekt „ Z pożytkiem dla seniora”

Projekt „Z pożytkiem dla seniora” jest realizowany od 01.07.2016 r. do 31.12.2016r.
w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020.

Cel projektu:
Celem tego projektu jest zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego wśród 660 osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego w okresie lipiec-grudzień 2016.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do seniorów (osób powyżej 60 roku życia) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad prawnych/obywatelskich.

Działania:
W ramach projektu świadczone będą porady prawne w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie oraz w Bochni, Brzesku, Oświęcimiu i Makowie Podhalańskim. Aby dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia, a mieszkających z dala od Centrum, zaplanowane jest również zorganizowanie Mobilnych Senioralnych Punktów Porad Prawnych i Obywatelskich, głównie w małych miejscowościach na terenie woj. małopolskiego. Ponadto przeprowadzony zostanie kurs obsługi komputera „E-senior – E-obywatel”, który ma pomóc Seniorom w korzystaniu z Internetu poprzez  załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów, a także komunikowanie się z rodziną za pomocą Internetu. Oczywiście program będzie obejmować podstawowe informacje związane z obsługą komputera. Założeniem projektu jest także przeprowadzenie warsztatów pod hasłem „Wiem-potrafię-działam” o tematyce obejmującej zagadnienia takie jak: zasady racjonalnego i bezpiecznego pożyczania, problematyka zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz formy przekazywania własności jak i prawa pacjenta.

 

 

 

 

Zrealizowane projekty:

 

Projekt Seniorzy dla demokracji przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, publicznemu i cyfrowemu 300 seniorów i dotyczy rozwoju 5 Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS) w woj. podkarpackim, małopolskim i opolskim, mających stanowić punkty wsparcia aktywności lokalnej osób 60+, poprzez tworzenie samopomocowych grup, rozwój form samoorganizacji seniorów, poradnictwo prawne i obywatelskie, kursy komputerowe oraz transfer dobrych praktyk od działającego z sukcesami Partnera z Ukrainy.
Zobacz pełny opis projektu >>>

 

Projektu „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego” prowadzi działania od września 2014 r. do grudnia 2014 r na terenie województwa małopolskiego. Projekt jest  realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

   

Projekt „Bliżej Obywatela”  prowadzi działania od października 2013 r. do września 2014 r na terenie województwa małopolskiego. Projekt jest  realizowany przy wsparciu Szwajcarii, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zobacz pełny opis projektu >>>

  

 

Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim” jest realizowany od stycznia 2009 do grudnia 2011 roku. w ramach Priorytetu V. POKL pt. „Dobre rządzenie” Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego .  
Zobacz pełny opis projektu >>>

 
 

 Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” jest realizowany od października 2010 r. i zakończy się w listopadzie 2013 r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V POKL pt. „Dobre rządzenie” Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego . Projekt powstał na podstawie doświadczeń zdobytych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, wśród obywateli, których nie stać na korzystanie płatnej pomocy prawnej.
Zobacz pełny opis projektu >>>

 Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego