PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Budowa ogrodzenia a pozwolenie na budowę i obowiązek zgłoszenia


2013-07-15

 Zgodnie z ogólną zasadą roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od zasady tej przepisy przewidują szereg wyjątków. Należy do nich również budowa ogrodzenia.

 
Zgodnie z przepisami budowa ogrodzenia nie wymaga co do zasady pozwolenia na budowę. Z orzecznictwa sądów wynika jednak, że kwestia ta nie jest tak oczywista i jednoznaczna, dlatego w praktyce dochodzi na tym tle do licznych sporów. Przykładowo zgodnie z orzecznictwem mur, który pełni funkcję konstrukcji oporowej, zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej położonego, nie jest ogrodzeniem, albowiem bez względu na to, czy znajduje się na granicy z nieruchomością sąsiednią czy też w innym miejscu nie ma charakteru ogrodzenia. Dlatego też co do zasady taki mur pełniący funkcję konstrukcji oporowej jako budowla wymaga pozwolenia na budowę.
 
Dla niektórych kategorii ogrodzeń przepisy przewidują jednak obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru ich wzniesienia. Chodzi tu o budowę ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. 
 
Uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru budowy nie wymagają zatem ogrodzenia zlokalizowane od innej strony niż droga, ulica, plac, tory kolejowe czy inne miejsca publiczne, których wysokość nie przekracza 2,20 m, czyli na przykład niewysokie ogrodzenia oddzielające graniczące ze sobą nieruchomości.
 
W zgłoszeniu należy określić:
rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,  
termin rozpoczęcia robót budowlanych  zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prac nad ogrodzeniem.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ogrodzenie musi spełniać warunki techniczne określone w przepisach, w tym:
nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,
nie może zawierać na wysokości mniejszej niż 1,80 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów,
bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki,
furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.
 
Jeżeli zgłoszenie zawiera braki, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia  wnosi w drodze decyzji sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że budowa ogrodzenia nie jest możliwa, a jego wzniesienie w takich okolicznościach traktowane jest jak samowola budowlana.  
 
Właściwy organ wniesie również sprzeciw, jeżeli budowa ogrodzenia narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organ może ewentualnie w takiej sytuacji zobowiązać wnioskodawcę do uzyskania pozwolenia na wybudowanie takiego ogrodzenia. 
 
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Należy przy tym zaznaczyć, że rozpoczęcie wykonywania obiektu lub robót budowlanych po upływie dwóch lat od chwili dokonania zgłoszenia traktowane jest jako samowola budowlana.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego