PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Dodatek energetyczny


2013-09-09

 Od nowego roku niektórym osoby, którym został przyznany dodatek mieszkaniowy, będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny. Jego wysokość jest uzależniona od limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

 
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. takiemu, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
ma przyznany dodatek mieszkaniowy  dodatek taki może zostać przyznany posiadającemu niewielkie dochody najemcy oraz podnajemcy lokalu mieszkalnego, osobie mieszkającej w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobie mieszkającej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku stanowiącym jej własność, właścicielowi samodzielnego lokalu mieszkalnego, innej osobie mającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponoszącej wydatki związane z jego zajmowaniem, oraz osobie zajmującej lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującej na przysługujący jej lokal zamienny lub socjalny,
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej co roku do dnia 31 marca przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (pierwsze takie ogłoszenie nastąpi do dnia 30 września 2013 r.). Wysokość limitu wynosi:
900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 
Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (kwota roczna dodatku) ogłaszana będzie co roku (do dnia 30 kwietnia) przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszy raz wysokość dodatku energetycznego zostanie ogłoszona przez ministra do dnia 30 listopada 2013 r. i obejmowała będzie jedynie pierwsze cztery miesiące 2014 r. 
 
Dodatek przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji. Do wniosku trzeba będzie dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
 
Dodatek w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku ogłoszonej przez ministra wypłacany będzie przez gminę uprawnionemu wnioskodawcy z góry (czyli za nadchodzący miesiąc), do 10 dnia każdego miesiąca. Jedynie w styczniu dodatek będzie wypłacany do 30 dnia tego miesiąca.   
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 984.
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego