PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Dodatek mieszkaniowy


2011-05-16

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Prawo do skorzystania z takiej formy pomocy uzależnione jest od wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

O dopłatę do czynszu ubiegać się mogą:
•    osoby najmujące lub podnajmujące lokal mieszkalny (chodzi tu zarówno o najem mieszkania od osoby prywatnej, na wolnym rynku, jak i najem lokalu stanowiącego własność gminy czy zakładu pracy),
•    osoby zamieszkujące lokal, do którego przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
•    właściciele mieszkań,
•    właściciele budynków mieszkalnych,
•    osoby posiadający inny niż wskazane powyżej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem (np. umowa użyczenia; zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi ona tytuł prawny do zajmowanego lokalu i jako taka uprawnia do uzyskania dodatku),
•    osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Poza legitymowaniem się odpowiednim tytułem do zajmowanego lokalu mieszkalnego dla uzyskania prawa do dodatku mieszkaniowego ważna jest wysokość osiąganych przez członków gospodarstwa domowego dochodów. W przypadku osób samotnie zamieszkujących od dnia 1 marca 2011 r. średni miesięczny dochód nie powinien przekroczyć kwoty 1274,31 zł; w przypadku gospodarstw wieloosobowych średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie powinien być wyższy niż 910, 22 zł. Co istotne, przekroczenie wskazanych progów dochodowych nie przesądza od razu o braku prawa do dodatku. Jeżeli bowiem kwota nadwyżki ponad wskazane powyżej kwoty nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego  należny dodatek mieszkaniowy zostanie obniżony o kwotę tej nadwyżki.

Do dochodów wliczane są wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), poza:
•    świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów,
•    dodatkami dla sierot zupełnych,
•    jednorazowymi zapomogami z tytułu urodzenia się dziecka,
•    dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
•    pomocą w zakresie dożywiania,
•    zasiłkami pielęgnacyjnymi,
•    okresowymi zasiłkami z pomocy społecznej,
•    jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi i w naturze z pomocy społecznej,
•    otrzymywanym dodatkiem mieszkaniowym.

Do ustalenia dochodu pod uwagę bierze się okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, jest odpowiednia powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego, czyli tzw. powierzchnia normatywna, na którą wypłacany jest dodatek mieszkaniowy.  W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
•    35 m2 na 1 osobę,
•    40 m2 na 2 osoby,
•    45 m2 na 3 osoby,
•    55 m2 na 4 osoby,
•    65 m2 na 5 osób,
•    70 m2 na 6 osób.

W przypadku zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Dodatkowo jeżeli wśród członków danego gospodarstwa domowego znajduje się osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Co istotne, w przypadku osoby poruszającej się na wózku powierzchnia normatywna zawsze ulega zwiększeniu, jednak już w przypadku osoby posiadającej z uwagi na niepełnosprawność wskazanie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnia ta może zostać zwiększona tylko wówczas, gdy osoba taka zamieszkuje wspólnie z innymi osobami. Do powierzchni zamieszkiwanego lokalu nie wlicza się piwnic, strychów, suszarni, balkonów, loggi, tarasów itp.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (lub o 50%  jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

W literaturze przedmiotu podnosi się, że zamieszkiwania nie należy utożsamiać z miejscem zameldowania, istotne jest bowiem miejsce faktycznego przebywania. Organ nie może zatem, analizując kwestię wypełnienia tej przesłanki, poprzestać na ocenie dokumentacji w zakresie ewidencji ludności. Tytuł prawny do lokalu musi być połączony z faktycznym korzystaniem z tego lokalu. Również w orzecznictwie wskazuje się, że sam fakt zameldowania danej osoby pod tym samym adresem co wnioskodawca nie jest wystarczający do przyjęcia, iż dane osoby pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy rozstrzyganiu wskazanej kwestii należy brać pod uwagę takie okoliczności jak m.in. wspólny budżet domowy czy wspólne załatwianie codziennych spraw życiowych (jak np. zakupy, korzystanie ze sprzętu i urządzeń domowych, prowadzenie kuchni). Osoba zamieszkująca w danym lokalu wyłącznie w sensie prawnym, nawet gdy spełnia wskazane przez przepisy warunki, nie otrzyma więc omawianego dodatku.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na okres 6 miesięcy. W celu otrzymania dodatku osoba uprawniona powinna złożyć we właściwym urzędzie gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. deklarację o dochodach za 3 pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku, czy w przypadku właściciela doku jednorodzinnego zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu). Zarówno wniosek, jak i deklaracja o dochodach są drukami sformalizowanymi, tzn. ich wzór określają przepisy.

Decyzja przyznająca dodatek powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego