PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Dofinansowanie do podręczników szkolnych


2012-07-02

Kończy się kolejny rok szkolny i rodzice znów stają przed koniecznością zakupienia podręczników do następnej klasy. Ponieważ wydatek nie jest mały, jak co roku istnieje możliwość skorzysania z dofinansowania.

 

 

Pomoc finansowa nie jest przewidziana dla wszystkich uczniów. Rozpatrując wnioski o dofinansowanie, dyrektor będzie musiał wziąć pod uwagę nie tylko sytuację finansową rodziny, ale także poziom edukacji dziecka (pomocą objęci są tylko uczniowie niektórych klas i niektórych typów szkół) lub jego stan zdrowia.

 

 

Z pomocy będą mogli skorzystać ci uczniowie pełnosprawni oraz niepełnosprawni nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie nieprzekraczającym 351 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Od zasady tej są jednak przewidziane wyjątki.

 

 

Wyjątkowo pomoc może zostać udzielona również dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód jest nieco wyższy, jeżeli pomoc jest im potrzebna np. z uwagi na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezradność opiekunów dziecka lub niepełnosprawność któregoś członka rodziny, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność opiekunów dziecka w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W przypadku uczniów klas I szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia kwota graniczna jest nieco wyższa i wynosi 504 zł.

 

 

Na pomoc w zakupie podręczników mogą liczyć uczniowie:
• klas I-IV szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - wartość pomocy dla uczniów klas od I-III nie będzie mogła przekroczyć kwoty 180 zł, zaś dla uczniów klas IV kwoty 210 zł;
• klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum - wartość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 352 zł;
• klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - wartość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 352 zł;
• klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych- wartość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 352 zł;
• klasy I liceum plastycznego wartość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 352 zł;
• klasy I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - wartość pomocy dla uczniów klasy I nie będzie mogła przekroczyć kwoty 210 zł, zaś dla uczniów klasy VII - 352 zł.
 

 

Z kolei uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla dzieci i młodzieży, lub ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których przynajmniej jedna jest niepełnosprawnością wskazaną powyżej,
którzy legitymują się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, może zostać przyznana pomoc finansowa bez względu na to, do której klasy będą uczęszczać w nadchodzącym roku szkolnym. Okoliczność ta będzie jednak miała wpływ na wysokość udzielanej pomocy, ponieważ:
• dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia wartość pomocy nie będzie mogła przekroczyć kwoty 180 zł;
• dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, jak również klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej wartość pomocy nie będzie mogła przekroczyć kwoty 210 zł;
• dla uczniów gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, a także klas IVVI ogólnokształcącej szkoły baletowej wartość pomocy nie będzie mogła przekroczyć kwoty 325 zł;
• dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącego oraz liceum plastycznego, jak również dla uczniów klas II-III liceum profilowanego oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, a także dla uczniów klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej wartość pomocy nie będzie mogła przekroczyć kwoty 352 zł.

 

 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników są:
• rodzice ucznia,
• prawni opiekunowie ucznia,
• rodzice zastępczy ucznia,
• nauczyciel,
• pracownik socjalny,
• inna osoba, która uzyskała na to zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka lub rodziców zastępczych.

 

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w terminie wyznaczonym - w zależności od typu i siedziby szkoły - przez odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

Do wniosku o dofinansowanie dla uczniów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie wskazanego zaświadczenia oświadczeniem, zaś w przypadku rodzin korzystających z zasiłku stałego lub okresowego - zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, których rodzina korzysta z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, możliwe jest zastąpienie zaświadczenia o dochodach zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych wskazanych powyżej. Jeżeli o pomoc ubiega się uczeń, którego dochód na osobę w rodzinie przekracza wskazane na wstępie kwoty, do wniosku o dofinansowanie należy zamiast zaświadczenia dołączyć uzasadnienie, w którym należy zwięźle podać powody, dla których osoba stara się o dofinansowanie.

 

 

Ponieważ w przypadku uczniów z jedną ze wskazanych na wstępie niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dochód rodziny nie jest istotny, do wniosku o dofinansowanie dołącza się wyłącznie kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Przewidziana pomoc finansowa polega na zwrocie rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników do określonej wysokości, po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupów dokonywanych indywidualnie dowodem, który należy przedłożyć podmiotowi wypłacającemu przyznaną kwotę, jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Jeżeli zakup dokonywany jest dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie sporządzane jest na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono książki, i powinno wskazywać:
• imię i nazwisko ucznia,
• klasę, do której uczeń będzie po wakacjach uczęszczał,
• adres szkoły,
• wykaz zakupionych podręczników,
• kwotę zakupu,
• datę zakupu,
• czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Dz. U. poz. 706.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego