PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego


2012-08-14

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, członkowie ich rodzin, a także osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami borykającymi się z problemami w komunikowaniu się mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub szkolenia na tłumacza-przewodnika.

Zaznaczyć trzeba, że o dofinansowanie na szkolenie mogą się ubiegać nie tylko rodzice, współmałżonkowie, dzieci własne czy rodzeństwo osoby dotkniętej trudnościami w komunikowaniu się, ale także na przykład dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, teściowie, ojczym, macocha, zięć, czy synowa. Przepisy nie wyliczają enumeratywnie członków rodziny uprawnionych do występowania o dofinansowanie, zatem  przy odpowiednim uzasadnieniu wniosku  pomoc może zostać przyznana również innym osobom.
 
Koszt szkolenia, na wniosek jednej ze wskazanych powyżej osób, może zostać dofinansowany ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Przy uwzględnieniu tego ograniczenia osoba dotknięta trudnościami w komunikowaniu się może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów szkolenia, zaś pozostałe osoby  do 90% kosztów. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu.

Wzory wniosków zostały określone w przepisach oddzielnie dla osób dotkniętych problemami w komunikowaniu się, dla członków ich rodzin oraz dla osób mających stały lub bezpośredni kontakt z takimi osobami. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej; w tym ostatnim przypadku pismo należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

We wniosku obok danych osobowych należy podać m.in. przedmiot dofinansowania (czyli rodzaj i poziom szkolenia), nazwę i adres organizatora szkolenia, termin, liczbę godzin oraz koszt szkolenia. Jeżeli osoba ukończyła już jakieś kursy i szkolenia, musi wskazać je we wniosku, podając rok ich ukończenia, liczbę godzin, rodzaj oraz poziom. Wniosek należy uzasadnić poprzez wskazanie celu, dla jakiego osoba chce dany kurs ukończyć.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest nieposiadanie zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, niekorzystanie w danym roku ze środków PFRON na szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika oraz dysponowanie środkami finansowymi na pokrycie udziału własnego w kosztach szkolenia.

Wniosek składa się do oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Przepisy nie wskazują żadnego terminu do złożenia wniosku; zastrzegają jednak, że wnioski przyjęte w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są rozpatrywane w pierwszym miesiącu następnego roku.

Jeżeli wniosek jest niekompletny lub źle uzupełniony, PFRON w ciągu 14 dni powiadamia o tym wnioskodawcę, wzywając jednocześnie do uzupełnienia braków. Od chwili otrzymania powiadomienia wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych; po bezskutecznym jego upływie wniosek pozostawiany jest bez rozpoznania.

PFRON ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i przekazanie wnioskodawcy informacji o pozytywnym lub negatywnym załatwieniu sprawy.

Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, wnioskodawca i PFRON podpisują umowę w sprawie dofinansowania, w której wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia udziału własnego w kosztach wnioskowanego szkolenia oraz do uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie szkolenia. Umowa nakłada również na wnioskodawcę obowiązek przekazania, najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć, oświadczenia organizatora szkolenia zawierającego m.in. jego NIP i numer rachunku bankowego, potwierdzenie zgłoszenia udziału w określnych zajęciach, koszt szkolenia oraz potwierdzenie dokonania przez wnioskodawcę wpłaty udziału własnego. W umowie muszą znaleźć się również szczegółowe postanowienia dotyczące warunków zmiany oraz rozwiązania umowy.

Co istotne, wnioskodawca nie dostaje do swojej dyspozycji pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie. Rozliczenie następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę, które to dokumenty wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do PFRON w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Po dopełnieniu wskazanych formalności dofinansowanie w ciągu 14 dni jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Dz. U. Nr 209, poz. 1243;
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika  Dz. U. poz. 687.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego