PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia rodzinnego


2012-02-01

Świadczenia rodzinne są formą pomocy materialnej dla osób, które z różnych powodów znalazły się w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj pomocy zależy od tego dlaczego i komu dane świadczenie ma zostać przyznane.

Do świadczeń rodzinnych należą:
•    zasiłek rodzinny - ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka, wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
•    świadczenia opiekuńcze, tzn. zasiłek pielęgnacyjny  ma służyć częściowemu pokryciu wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; świadczeniem opiekuńczym jest także i świadczenie pielęgnacyjne, przyznawane z kolei osobom, które nie podejmują lub rezygnują z pracy, aby zajmować się pozostającą pod ich opieką osobą niepełnosprawną;
•    jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł – przyznawana z tytułu urodzenia się dziecka rodzicowi lub opiekunowi, niezależnie od dochodów;
•    „gminna” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - może zostać  przyznana mieszkańcom gminy, w której rada gminy w drodze uchwały podjęła decyzję o wypłacie takiego świadczenia.


W celu otrzymania świadczenia rodzinnego konieczne jest, oprócz spełnienia warunków wskazanych przez ustawę, złożenie stosownego wniosku w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego osoba starająca się o świadczenie zamieszkuje. Jeżeli osoba nie ma stałego miejsca zamieszkania, w celu wszczęcia postępowania o przyznanie świadczenia powinna zgłosić się do urzędu gminy (miasta), na której terenie czasowo przebywa. W takim wypadku musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub zamieszkanie w miejscu pobytu. Uprawnionymi do złożenia wniosku są odpowiednio:
•    małżonkowie lub jeden z małżonków,
•    matka i ojciec lub jeden z nich,
•    opiekun faktyczny dziecka,
•    opiekun prawny dziecka,
•    osoba ucząca się,
•    pełnoletnia osoba niepełnosprawna,
•    inna osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
•    osoba, na której zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego jest drukiem sformalizowanym, tzn. jego wzór określają przepisy prawa. W zależności od tego, o jaką pomoc osoba się stara, z urzędu gminy (miasta), ośrodka pomocy społecznej czy ze strony internetowej takiego urzędu należy pobrać odpowiednio wniosek: o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bądź o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do każdego wniosku należy dołączyć szereg załączników. Wzory zaświadczeń i oświadczeń, które sporządzane są specjalnie dla potrzeb postępowania w sprawie o przyznanie świadczenia rodzinnego, podobnie jak druki poszczególnych wniosków, zostały określone w przepisach. 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:
•    kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowodu osobistego lub paszportu);
•    kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, konieczne jest przedłożenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka;
•    kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
•    zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - konieczne w przypadku dzieci, które skończyły 18 lat;
•    zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - konieczne w przypadku osoby uczącej się w szkole wyższej;
•    dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny; należą do nich odpowiednio:
*    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    kopię zaświadczenia właściwego organu gminy, nakazu płatniczego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    kopię umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej,
•    kopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
•    kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
•    kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
•    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą - w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem,
•    kopię dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
•    kopię dokumentu określającego wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    kopię dokumentu określającego wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
•    kopię aktu zgonu rodziców lub kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
•    kopię karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
•    kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
•    kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
•    kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
•    kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
•    kopię orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć kolejne dokumenty:
•    kopię zaświadczenia pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
•    kopię zaświadczenia organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
•    kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, że osoba ubiegająca się o świadczenie jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
•    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
•    inne kopie dokumentów i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Uzyskanie dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wymaga dołączenia do wniosku o zasiłek rodzinny kolejnych dokumentów (również w tym wypadku oświadczenia należy sporządzać na specjalnych drukach):
•    kopii zaświadczenia szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
•    kopii zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
•    innych kopii dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nieco mniej dokumentów wymaganych jest przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Konieczne jest bowiem dołączenie do niego:
•    kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (czyli dowodu osobistego lub paszportu);
•    kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawną jest osoba, która nie ukończyła 75 lat);
•    kopii innych dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Z kolei do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć:
•    kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (czyli dowodu osobistego lub paszportu);
•    kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
•    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
•    kopie innych dokumentów oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Do wniosku o przyznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osoby w wieku powyżej 50 lat, która od dnia 1 maja 2004 r. otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy dołączyć:
•    kopię zaświadczenia ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
•    kopię zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu;
•    kopie innych dokumentów oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

We wszystkich przypadkach, w których wraz z wnioskiem składane są kopie wymaganych dokumentów, muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Uwierzytelnienia dokonać może organ, w którym przedkładany jest wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (np. urząd skarbowy, urząd gminy, sąd). Oczywiście do potwierdzenia zgodności niezbędne jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentu.
W postępowaniu o przyznanie świadczenia przedłożenie wszystkich potrzebnych dokumentów jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia wniosku; w przeciwnym razie zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia. Konieczne może być również udzielenie na wniosek organu niezbędnych wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. Potrzeba taka może wystąpić nie tylko w czasie prowadzenia postępowania, ale również już w trakcie pobierania przyznanego świadczenia. W przypadku odmowy lub nieudzielenia wyjaśnień wypłata świadczeń zostanie wstrzymana.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz. U. Nr 298, poz. 1769.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego