PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Gdzie będzie można palić


2010-10-29

Już wkrótce zwiększy się ilość miejsc, w których zabronione będzie palenie wyrobów tytoniowych. W połowie listopada wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Do tej pory zakaz obejmował zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz pomieszczenia zakładów pracy oraz inne obiekty użyteczności publicznej. W miejscach tych konieczne było zorganizowanie dla palaczy odpowiednio przystosowanych, wyodrębnionych pomieszczeń, a w przypadku jednoizbowych lokali gastronomicznych – wyraźnie wyodrębnionych miejsc.
Zgodnie z nowymi przepisami zakaz palenia wyrobów tytoniowych będzie obejmował:
•    teren zakładów opieki zdrowotnej oraz pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
•    teren jednostek organizacyjnych systemu oświaty i pomocy społecznej,
•    teren uczelni,
•    pomieszczenia zakładów pracy,
•    pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku użytku publicznego,
•    lokale gastronomiczno-rozrywkowe,
•    środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych,
•    przystanki komunikacji publicznej,
•    pomieszczenia obiektów sportowych,
•    ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,
•    inne pomieszczenia przeznaczone do użytku publicznego.
Zakaz nie ma charakteru bezwzględnego, przepisy zezwalają bowiem na pewne odstępstwa. Zgodnie z nowymi regulacjami właściciel lub zarządzający obiektem objętym zakazem może wyłączyć spod niego indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym. Ponadto w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych, zakładach pracy, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych oraz na terenie uczelni właściciel lub zarządzający obiektem może wyznaczyć palarnię. Przez palarnię należy rozumieć wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny, zapewniające taką cyrkulację powietrza, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. W przypadku lokali gastronomiczno-rozrywkowych z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji istnieje możliwość wyłączenia spod zakazu zamkniętego pomieszczenia konsumpcyjnego, pod warunkiem jednak, że jest ono wyposażone we wskazaną powyżej wentylację.
Palenie w miejscach objętych zakazem może sporo kosztować, zostało bowiem obwarowane karą grzywny do 500 zł.
Poinformowanie, że w danym obiekcie lub środku transportu obowiązuje zakaz palenia należy do właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu. Przepisy zobowiązują wskazane podmioty do umieszczenia w widocznym miejscu odpowiednich oznaczeń  słownych i graficznych. Uchybienie temu obowiązkowi zostało zagrożone karą grzywny do 2000 zł.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. Nr 81, poz. 529.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego