PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Gdzie i kiedy złożyc wniosek o wydanie paszportu


2013-01-08

Od dnia 17 stycznia 2012 r. pewnej zmianie ulegną zasady wydawania paszportów zwykłych i tymczasowych. Nowelizacja przepisów przewiduje rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe jest ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego, oraz zmienia zasady składania wniosków paszportowych.

Obecnie paszport tymczasowy może zostać wydany:
• obywatelowi polskiemu przebywającemu za graniczą, który nie posiada paszportu (np. z powodu kradzieży czy zgubienia); dokument taki wydawany jest na wniosek złożony przez zainteresowanego osobiście (dla nieletnich wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni, przy czym obecność dziecka do lat 5 przy składaniu wniosku nie jest wymagana), na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności, paszport tymczasowy może zostać wydany z urzędu;
• obywatelowi polskiemu, który nie posiada paszportu, przebywającemu czasowo w Polsce lub za granicą, potrzebującemu takiego dokumentu na powrót do miejsca stałego pobytu; paszport tymczasowy wydawany jest na wniosek złożony przez zainteresowanego osobiście, przy czym dla nieletnich wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni, a obecność dziecka do lat 5 nie jest przy składaniu wniosku wymagana;
• obywatelowi polskiemu, który nie posiada paszportu, przebywającemu w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny; dokument taki wydawany jest na wniosek złożony przez zainteresowanego osobiście; również w tym wypadku dla nieletnich wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni, a obecność dziecka do lat 5 nie jest przy składaniu wniosku konieczna.

Za kilka tygodni o wydanie paszportu tymczasowego będą mogli ubiegać się dodatkowo obywatele polscy przebywający w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (czyli np. w sytuacji, gdy nagle będą musieli udać się w podróż służbową, a nie posiadają paszportu i nie mają czasu oczekiwać na jego wydanie).

Po zmianach paszport tymczasowy nadal wydawany będzie na okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy od daty wydania.

Jeszcze tylko przez kilka tygodni osoby ubiegające się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego będą musiały składać wnioski do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce stałego pobytu, a w razie jego braku  ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu. Od dnia 17 stycznia 2013 r. zniesiona zostaje rejonizacja przy składaniu wskazanych powyżej wniosków. Oznacza to, że osoby, których miejsce zameldowania różni się od miejsca faktycznego pobytu (np. z powodu odbywania studiów, leczenia czy wykonywania pracy), nie będą już musiały specjalnie przyjeżdżać do właściwego urzędu paszportowego celem złożenia wniosku, gdyż wszelkich formalności będą mogły dopełnić w najbliższym takim urzędzie. Co więcej, w tym samym miejscu będą odbierały dokument.

Zmianie ulegnie również sposób prowadzenia postępowania o wydanie drugiego paszportu. Obecnie paszporty takie wydawane są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, co oznacza, że będący w potrzebie obywatel polski wniosek o drugi paszport musi złożyć  bez względu na miejsce zamieszkania (w kraju czy za granicą)  w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Nowe rozwiązanie przewiduje, że minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie jedynie organem właściwym do wydania decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Przyjęcie stosownego wniosku i wydanie drugiego paszportu będzie należało do wybranego przez obywatela organu paszportowego.

Z uwagi na okoliczność, że drugi paszport jest dokumentem wydawanym w oparciu o przesłanki ustawowe, które winny znajdować odzwierciedlenie w stanie faktycznym obowiązującym zarówno w dniu wydawania decyzji, jak i w dniu złożenia przez obywatela wniosku o wydanie drugiego paszportu, wprowadzono również zasadę, zgodnie z którą wniosek o wydanie drugiego paszportu trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji przez ministra. Po upływie wskazanego okresu decyzja będzie z mocy prawa wygasać, co będzie miało ten skutek, że złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie będzie możliwe.

Nie zmienią się natomiast okoliczności, w których dopuszczalne jest ubieganie się o drugi paszport. Przepisy przewidują, że wydanie takiego dokumentu jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w tym w szczególności uzasadnionych:
• względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
• poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej;
• posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
• względami bezpieczeństwa państwa.


Omówione powyżej zmiany dotyczą osób, w stosunku do których postępowanie paszportowe zostanie wszczęte po dniu 16 stycznia 2013 r. Wobec osób, które najpóźniej z tą datą złożą wnioski o wydanie paszportu bądź paszportu tymczasowego oraz które są w trakcie innych postępowań dotyczących kwestii paszportowych, stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  Dz. U. poz. 1415.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego