PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Głosowanie poza miejscem zamieszkania


2010-06-25

 

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Wielu z nas będzie już wówczas przebywać na wakacyjnym urlopie. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mogli wziąć udziału w głosowaniu. Aby móc uczestniczyć w wyborach poza miejscem zamieszkania, należy pamiętać o dopełnieniu kilku formalności.

 

Uprawniony do głosowania może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spisy przygotowywane są przez urzędy gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Po tym terminie spisy mogą być aktualizowane aż do dnia przekazania ich przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych. Aktualizacji dokonuje się również pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów poprzez sporządzenie dodatkowego formularza spisu wyborców. Wówczas na takim dodatkowym formularzu wpisane być mogą wyłącznie osoby, które w ciągu dwóch tygodni:

 • uzyskały czynne prawo wyborcze,

 • zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców,

 • przybyły do zakładu (tj. szpitala, zakładu opieki społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego – w tym również oddziału zewnętrznego tych placówek),

 • zostały pominięte w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez właściwy organ gminy albo przez właściwy sąd rejonowy,

 • zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu,

 • uzyskały decyzję właściwego organu gminy albo postanowienie właściwego sądu rejonowego o wpisaniu ich do rejestru wyborców lub do spisu wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed dniem wyborów.

W samym dniu głosowania do spisu wyborców obwodowa komisja wyborcza dopisuje:

 

 • osoby, które przedłożyły zaświadczenie o prawie do głosowania, dołączając takie zaświadczenie do spisu,

 • osoby pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, iż stale zamieszkują na terenie obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nie prawa wybierania,

 • obywateli polskich zamieszkujących stale za granicą; podstawą wpisu jest ważny polski paszport; po dopisaniu do spisu obwodowa komisja umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie, przeznaczonej na adnotacje wizowe, odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania.

Jeżeli uprawniony do głosowania zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może zwrócić się do urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Występując o zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów, wyborca mógł starać się od razu o dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Jednak jeżeli taka osoba zmieni miejsce pobytu już po pierwszym głosowaniu, otrzyma wyłącznie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Przepisy wymagają, aby zaświadczenie zostało odebrane osobiście przez wnioskującego albo przez upoważnioną przez niego na piśmie osobę (pod warunkiem podania w upoważnieniu numeru PESEL wyborcy). O wydanie zaświadczenia można się ubiegać do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej, które następuje w przeddzień głosowania. Jeżeli zatem planujemy wyjechać w dniu drugiej tury wyborów, po zaświadczenie powinniśmy wystąpić najpóźniej 2 lipca.

Ponadto jeżeli osoba uprawniona do głosowania przebywa czasowo na obszarze innej gminy niż ta, w której jest uwzględniona w stałym rejestrze wyborców, może wystąpić z wnioskiem o dopisanie jej do spisu wyborców. Należy to jednak uczynić najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów (czyli w przypadku czekającego nas głosowania najpóźniej do 24 czerwca).   

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 72, poz. 849 z późn. zm.

   

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego