PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Karane zachowania w miejscach publicznych.


2012-05-11

Okres wiosenno-letni to czas szaleństw na świeżym powietrzu od rana do późnej nocy. Przy dobrej zabawie łatwo zapomnieć o obowiązujących regułach, których złamanie może doprowadzić do ukarania na przykład mandatem karnym. Przy cięższych naruszeniach możliwe jest również orzeczenie wobec sprawcy kary ograniczenia wolności, a nawet kary aresztu.

Zgodnie z przepisami, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 zł, grzywną, karą aresztu lub ograniczenia wolności. W omawianym przypadku chodzi o takie zachowanie człowieka, które odbiega od powszechnie, zwyczajowo przyjętych norm postępowania w określonej sytuacji  w danym miejscu, czasie i okolicznościach. Fakt, że zachowanie, o którym mowa powyżej ma charakter chuligański lub okoliczność, że sprawca znajduje się pod wpływam alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, wpływa zaostrzająco na wymiar orzekanej kary. W przypadku wskazanych wykroczeń ukarany może zostać nie tylko sam sprawca, ale także jego pomocnik lub ten, który do określonego zachowania go namawiał (podżegacz).

Przypomnieć należy, że w obecnym stanie prawnym zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych m.in. na ulicach, placach, w parkach (z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia na miejscu lub w punktach sprzedaży takich napojów), w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej (z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach – tam możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa). Rada gminy może również samodzielnie wprowadzić czasowy lub stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w innych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach. Na imprezach na otwartym powietrzu możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu, jednak wyłącznie za zezwoleniem oraz w miejscach do tego wyznaczonych. Niedozwolone jest natomiast spożywanie napojów alkoholowych przyniesionych przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania. Za każde z wymienionych powyżej naruszeń może zostać nałożony mandat karny w wysokości 100 zł.

Zabronione jest również zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności (w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców). Na osobę dopuszczającą się takich naruszeń może zostać nałożony mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł.

Będąc na spacerze z psem, należy pamiętać, że niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może zostać ukarane karą nagany lub mandatem karnym w wysokości od 50 do 250 zł. Należy przy tym przypomnieć, że obecnie zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela. Ukarana może zostać również osoba, która przez drażnienie lub płoszenie zwierzęcia doprowadza do tego, że staje się ono niebezpieczne. Osoba taka może dostać naganę lub może zostać nałożony na nią mandat karny w wysokości od 50 do 250 zł.

Jeżeli ktoś ma ochotę na zapalenie ogniska, musi pamiętać, że nie wolno tego robić na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Naruszenie obwiązujących w tym zakresie reguł może zostać ukarane karą aresztu, grzywny albo karą nagany; wysokość mandatu karnego za tego rodzaju naruszenie wynosi od 50 do 500 zł. Takie same konsekwencje grożą tym, którzy wypalają trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania. Karą nagany lub grzywny może zostać ukarana również osoba, która zostawia dziecko do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez nie pożaru.

Chodzenie po wydmach jest wykroczeniem, za które może zostać nałożony mandat karny w wysokości 50 zł; znacznie wyższy mandat grozi za biwakowanie na wydmach, wynosi bowiem 300 zł. Ukarana może zostać również osoba, która niszczy roślinność ochronną na brzegach wód morskich i śródlądowych, niszczy płatki faszynowe, zdejmuje z wydm chrust, niszczy tablice informacyjno-ostrzegawcze na wydmach i w lasach  mandat w takim wypadku wynosi 100 zł. Zabronione jest także niszczenie ogrodzeń wydm i lasów (mandat za takie naruszenie wynosi 200 zł) oraz niszczenie umocnień brzegowych (w tym wypadku może zostać nałożony mandat w wysokości 500 zł). Przy wskazanych w tym akapicie przewinieniach organ może poprzestać na udzieleniu nagany, jednak trzeba wiedzieć, że przy cięższej postaci naruszeń możliwe jest także orzeczenie kary grzywny nawet do 1000 zł.

Trzeba pamiętać, że nie tylko zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego mogą zostać ukarani mandatem za niewłaściwe zachowanie na drodze. Pieszego również obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Zabronione jest więc:
• wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (w tym również na przejściu dla pieszych) oraz wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi  za takie zachowanie może zostać nałożony mandat karny w wysokości 100 zł, jednak w przypadku wejścia na jezdnię na przejściu dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd mandat wynosi 50 zł;
• przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi – jeżeli do naruszenia doszło na obszarze zabudowanym, mandat może wynieść 50 zł; w przypadku terenu niezabudowanego wysokość mandatu wyniesie 100 zł;
• przebieganie przez jezdnię albo przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują  takie naruszenia mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 50 zł;
• korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych  za takie naruszenie może zostać nałożony mandat w wysokości 50 zł;
• zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – w takim wypadku wysokość mandatu wynosi 50 zł;
• chodzenie po torowisku lub wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto – takie naruszenia mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 50 zł.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany korzystać z przejścia dla pieszych. Za uchybienie temu obowiązkowi może zapłacić mandat w wysokości 50 zł.

Poruszając się wzdłuż drogi pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Z jezdni pieszy może korzystać tylko wówczas, gdy nie ma pobocza lub czasowo jest ono niedostępne. W takim wypadku musi jednak zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni, udostępniać miejsce nadjeżdżającemu pojazdowi, a jeżeli drogą idzie więcej osób, zobowiązane są one iść jedna za drugą. Poruszając się po poboczu lub jezdni, pieszy ma obowiązek iść lewą stroną drogi. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Za naruszenia powyższych nakazów na pieszego może zostać nałożony mandat w wysokości 50 zł. Ograniczenia powyższe nie dotyczą strefy zamieszkania, gdyż w takiej pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Pieszy musi również pamiętać o przestrzeganiu kierowanych do niego znaków drogowych zakazu i nakazu, w tym znaku „zakaz ruchu pieszych” oraz „droga dla pieszych” (piesi obowiązani sią korzystać z drogi oznaczonej takim znakiem). Niestosowanie się do znaków drogowych może zostać ukarane mandatem w wysokości 50 zł.

Na koniec trzeba przypomnieć, że mandat karny może zostać nałożony przez uprawnionego funkcjonariusza tylko wówczas, gdy:
• schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia – ukaranie mandatem nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu;
• stwierdzi on popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu  ukaranie mandatem nie może nastąpić po upływie 90 dni od daty ujawnienia czynu;
• stwierdzi on popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu  ukaranie mandatem nie może nastąpić po upływie 180 dni od daty ujawnienia czynu.

Funkcjonariusz wypisujący mandat ma obwiązek wskazać wykroczenie zarzucone sprawcy, określić wysokość nałożonej kary oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego