PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Kiedy nasz samochód może zostać odholowany


2010-09-13

To bardzo niemiłe doświadczenie, kiedy okazuje się, że zostawione na kilka godzin auto zostało odholowane na wyznaczony przez starostę strzeżony parking. Okoliczności, w których policja lub straż miejska muszą lub mogą zadecydować o usunięciu z drogi pojazdu na koszt właściciela, wskazuje ustawa – Prawo o ruchu drogowym.
Do sytuacji, w których dyspozycja taka jest konieczna, należy:
•    pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
•    nieokazanie przez kierującego dokumentu potwierdzającego opłacenie OC;
•    przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
•    pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
•    pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Odholowanie może zostać przeprowadzone, jeżeli:
•    pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
•    pojazdem kierowała osoba  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
•    stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
W tych wypadkach dyspozycja o usunięciu pojazdu może zostać wydana, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób.
Samochód jest odholowywany na wyznaczony przez starostę parking strzeżony i pozostaje tam do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. O wydaniu dyspozycji dotyczącej usunięcia pojazdu powiadamia w tym wypadku policja lub straż miejska – w zależności od tego, który z tych podmiotów wydał dyspozycję. Podstawę odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie wydane, odpowiednio, przez jedną z tych służb. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez uprawnionego dowodu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie. Dodatkowo, w przypadku odholowania z powodu braku ubezpieczenia OC, konieczne jest przedstawienie dowodu opłacenia tego ubezpieczenia, a w stosunku do pojazdu zarejestrowanego za granicą dowodu wniesienia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej we właściwych przepisach. Jeżeli powodem usunięcia było przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, konieczne jest przedłożenie stosownego zezwolenia.
Na odebranie pojazdu właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym lub osoba wskazana w zezwoleniu ma 3 miesiące. Po tym okresie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od prawidłowego powiadomienia właściciela lub osoby uprawnionej o konieczności odebrania samochodu, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Z takim samym wnioskiem starosta występuje, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie udało się, pomimo zachowania należytej staranności, ustalić, kto jest jego właścicielem lub uprawnionym do odbioru. Sąd właściwy ze względu na miejsce, z którego usunięto pojazd, wydaje w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym orzeczenie o przepadku pojazdu. Do jego wykonania zobowiązany jest starosta.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jedn. Dz. U. z 2005  r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów – Dz. U. Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego