PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Kto jest odpowiedzialny za zamontowanie skrzynki na listy i jakie są skutki niedopełnienia tego obowiązku


2013-04-17

Do obowiązków właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszkalny, jak również właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należy umieszczenie stosownej oddawczej skrzynki pocztowej, w której listonosz będzie mógł zostawiać różnego rodzaju korespondencję. 

O obowiązku zamontowania skrzynki na listy powinni pamiętać w szczególności właściciele domków jednorodzinnych – przepisy wymagają, aby umieszczali oni stosowną skrzynkę przed drzwiami wejściowymi do budynku (domu) lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, czyli np. na bramce wejściowej na posesję. W przypadku budynków wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale, właściciel (współwłaściciel) gruntu lub budynku mieszkalnego (np. bloku) musi zamieścić w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestaw oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu (jeżeli posiadają osobny adres). Jeżeli budynek posiada kilka wejść, nie ma przeciwwskazań, aby skrzynki  w odpowiedniej liczbie i odpowiednio oznaczone  umieszczone były przy każdym z nich. Sugeruje się również, aby w budynkach wielorodzinnych skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie przydzielane były osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Należy jednak wspomnieć, że na terenach wiejskich lub na obszarach o rozproszonej zabudowie istnieje możliwość, aby skrzynki oddawcze montował sam operator publiczny. Przepisy dają mu takie prawo, pod warunkiem, że wcześniej uzgodni to z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej oraz materiał, z którego jest wykonana, powinny zapewniać ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych. Chodzi nie tylko o ochronę poufności, ale również o zapewnienie wodoszczelności skrzynki, zabezpieczenie przeciwpożarowe czy też zabezpieczenie przed kradzieżą. Ponadto, w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi, powinna być ona zamykana niepowtarzalnym kluczem. Jeżeli użytkownik lokalu nie jest osobą zobowiązaną do zamontowania skrzynek (np. użytkownik/właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym), klucz do skrzynki otrzymuje on od właściciela lub współwłaściciela nieruchomości albo jego upoważnionego przedstawiciela z chwilą uzyskania uprawnień do korzystania z danego lokalu.

Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm), o łącznej grubości co najmniej 60 mm. Skrzynka musi posiadać odpowiednich rozmiarów otwór wrzutowy:
• o szerokości od 230 do 280 mm (w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki) lub od 325 do 400 mm (w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;
• o wysokości od 20  do 40 mm.

Dopełnienie wskazanych powyżej obowiązków jest istotne z kilku względów.

Po pierwsze, jeżeli osoba zobowiązana do zamontowania skrzynki oddawczej nie dopełni swoich obowiązków, może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości od 50 do 10 000 zł (w zależności od stopnia szkodliwości czynu). Taka sama kara może zostać wymierzona osobie, która zamontuje skrzynkę niespełniającą wymogów określonych przez przepisy prawa. Należy jednak zaznaczyć, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot odpowiedzialny zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
 
Po drugie, jeśli właściciel nie wywiązał się z obowiązku zamontowania skrzynki, nie może skutecznie podważać prawidłowości zamieszczenia przez doręczyciela powiadomień (np. awiza) na drzwiach mieszkania lub przy wejściu na posesję  w takim przypadku doręczyciel ma bowiem prawo to uczynić. W praktyce oznacza to, że jeżeli niesumienny właściciel nie odbierze z poczty ważnego pisma, np. z urzędu lub z sądu, ponieważ nie znajdzie pozostawionego przez doręczyciela awiza, i w konsekwencji upłynie mu termin do dokonania jakiejś czynności (np. wniesienia odwołania, dopełnienia obowiązku fiskalnego), nie będzie mógł na tej podstawie domagać się przywrócenia terminu, bowiem nie będzie miał możliwości skutecznego podważenia prawidłowości doręczenia powiadomienia o przesyłce. Fakt pozostawienia awiza we wskazany powyżej sposób uzasadnia w opisanym przypadku przyjęcie domniemania faktycznego, że przesyłka doszła ona do rąk adresata, a co za tym idzie, że dokonane w ten sposób doręczenie było skuteczne.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe  Dz. U. poz. 1529.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych  Dz. U. Nr 177, poz. 1731 z póź
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego