PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Kto może się ubiegać o kartę rowerową


2013-05-08

Dzieci, które chcą samodzielnie poruszać się na rowerze po drogach publicznych, drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, muszą posiadać odpowiedni dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania takim pojazdem. Zgodnie z przepisami może to być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 18 lat. Po osiągnięciu pełnoletności nie trzeba już legitymować się żadnym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem.

O kartę rowerową mogą ubiegać się już dziesięciolatki, bowiem wymagany minimalny wiek do kierowania rowerem wynosi 10 lat. Trzeba jednak zaznaczyć, że do kierowania rowerem wieloosobowym albo rowerem lub wózkiem rowerowym przewożącym inną osobę trzeba mieć jednak ukończone 17 lat.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia nieletniego do kierowania rowerem jest też prawo jazdy określonej kategorii. Jeżeli zatem dziecko posiada prawo jazdy kategorii:
• AM  takie prawo jazdy stwierdza uprawnienia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim; minimalny wiek do kierowania takimi pojazdami wynosi 14 lat,
• A1  takie prawo jazdy stwierdza uprawnienia do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim, motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg oraz  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; minimalny wiek do prowadzenia takich pojazdów wynosi 16 lat,
• B1  takie prawo jazdy stwierdza uprawnienia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem  minimalny wiek do kierowania takimi pojazdami wynosi 16 lat,
• T  takie prawo jazdy stwierdza uprawnienia do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (naczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (naczepami); minimalny wiek do kierowania takimi pojazdami wynosi 16 lat,

 nie musi ubiegać się już dodatkowo o wydanie karty rowerowej.

Aby uzyskać kartę rowerową dziecko musi odbyć stosowne szkolenie oraz zdać egzamin. Zajęcia mogą prowadzić:
• dla uczniów szkoły podstawowej  odpowiednio wykwalifikowani do tego nauczyciele szkoły, do której dziecko uczęszcza (dyrektor szkoły może też zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek),
• dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej  wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego lub ośrodki szkolenia kierowców.

Dziecko niebędące uczniem szkoły podstawowej ubiegające się o wydanie karty rowerowej musi odbyć w stosownym ośrodku 6 godzin zajęć teoretycznych (w tym 1 godzinę zajęć z zakresu pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych) oraz 2 godziny zajęć praktycznych.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej dokonuje:
• nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie,
• policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie,
• egzaminator,
• instruktor.

Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej przygotowanie, w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Jeżeli osoba zdająca egzamin nie zaliczyła części teoretycznej albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, w ciągu 7 dni wyznacza się jej kolejny termin egzaminu. W przypadku niezaliczenia części praktycznej egzaminu dziecko podchodzi kolejny raz tylko do tej części egzaminu.

W przypadku dzieci obywających przygotowanie w szkole podstawowej termin, formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i praktycznej ustala dyrektor tej szkoły.  Część praktyczna przeprowadzana jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń zdobył co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. Część praktyczną uważa się za zaliczoną, jeżeli uczeń prawidłowo wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

W przypadku dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających się o wydanie karty rowerowej termin egzaminu wyznaczany jest przez jednostkę szkolącą w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Część teoretyczna egzaminu przeprowadzania jest w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań. Na uzupełnienie testu osoby zdające mają 35 minut. Część teoretyczną uważa się za zaliczoną, jeżeli udzielonych zostało przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna trwa 10 minut, a pozytywny wynik uzyskuje osoba, która wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
• uczniowi szkoły podstawowej  dyrektor szkoły,
• dzieciom niebędącym uczniami szkoły podstawowej  dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej  Dz. U. poz. 512.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego