PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Łatwiej o becikowe


2010-04-19

W dniu 1 kwietnia br. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o świadczeniach rodzinnych. Odtąd łatwiej będzie uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka żywego, czyli tzw. becikowe.

Od 1 stycznia 2009 r. jednym z podstawowych warunków uzyskania omawianych świadczeń było pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Od 1 listopada 2009 r. opieka medyczna musiała być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Jak podkreślili w uzasadnieniu projektu ustawodawczego autorzy rozwiązań, które weszły w życie z początkiem kwietnia, takie zróżnicowanie momentu wejścia w życie przepisów ustawy doprowadziło do tego, że część zainteresowanych kobiet nie uzyskała wsparcia na skutek braku stosownych informacji lub możliwości uzyskania opieki w wymaganym przez ustawę terminie.

Omawiana nowelizacja liberalizuje przesłanki formalne uzyskania obu świadczeń. Po pierwsze, pozostawanie pod opieką lekarską można obecnie potwierdzić już nie tylko wyłącznie zaświadczeniem lekarskim, ale również zaświadczeniem wystawionym przez położną. Po drugie, tymczasowo złagodzony został wymóg dotyczący okresu pozostawania pod opieką lekarską. Na mocy ustawy zmieniającej, dodatek do zasiłku i zapomoga do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, które będzie potwierdzać co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez ginekologa lub położną.

Rodzice, którzy przed 1 kwietnia z różnych powodów nie otrzymali świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, mają prawo wystąpić o nie na nowych, obowiązujących do końca 2011 r. zasadach.

Jednak najważniejsza nowość dotyczy rodziców, którym przed 1 kwietnia odmówiono świadczeń z powodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie wymaganym przez ustawę lub ich wniosek o dokonanie wypłaty pozostawiono bez rozpoznania. Otóż mają oni prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń – już na nowych, omówionych wyżej zasadach (a więc mając możliwość przedstawienia zaświadczenia położnej, z wymogiem odbycia przynajmniej jednego badania).

Obie te grupy rodziców (tj. ci, którzy przed wejściem w życie omawianej nowelizacji nie otrzymali świadczeń i ci, którym świadczeń odmówiono) muszą złożyć stosowne wnioski do 1 października.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu nowelizacji, okres liberalizacji zasad uzyskania świadczeń „zostanie wykorzystany na przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o ważności przeprowadzania badań lekarskich w jak najwcześniejszym okresie ciąży”.
 


Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. Nr 50, poz. 301.
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego