PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Małoletni w urzędzie


2009-07-01

W postępowaniach prowadzonych w urzędach administracji publicznej lub przed organami państwowymi, które stosują procedurę administracyjną – ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.), tekst jednolity z dnia

9 października 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron postępowania ocenia się według przepisów Kodeksu cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 rok życia. Osoby takie mogą dokonywać czynności prawnych samodzielnie. W postępowaniu administracyjnym stronami mogą być także osoby fizyczne, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych, czyli m.in. małoletnie. Zgodnie z przepisem art. 30 § 2 K.p.a. osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.

Zdolność prawną ma każdy człowiek od urodzenia aż do śmierci. Zatem małoletni posiada zdolność prawną - może być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Natomiast zdolność do czynności prawnych, czyli do nabywania mocą własnych oświadczeń woli praw, zależy od wieku i faktu ubezwłasnowolnienia. Osoby w przedziale wiekowym od urodzenia do 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nie mają zdolności do czynności prawnych. Czynność prawna dokonana przez taką osobę jest nieważna, z wyjątkiem zawierania umów, dotyczących drobnych, bieżących spraw życia codziennego, o ile umowa taka nie powoduje rażącego pokrzywdzenia tych osób (art. 14 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, to najczęściej umowy dokonywane masowo, np. dokonywanie zakupów artykułów codziennego użytku.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Czynność prawna dokonana przez taką osobę dla swojej ważności wymaga zgody (ewentualnie potwierdzenia) przedstawiciela ustawowego (art. 16 Kodeksu cywilnego).

Osoby małoletnie działają w urzędzie poprzez swoich przedstawicieli, którymi najczęściej są rodzice (art. 98 § 1 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy; K.r.i o. (Dz.U.  Nr 9, poz. 59 ze zmianami) lub opiekunowie (art. 155 § 2 K.r.i o.). Rodzice dokonują czynności prawnej w imieniu i ze skutkiem prawnym dla reprezentowanego dziecka. Czynności prawne, w imieniu małoletniego, może dokonać jeden z rodziców, np. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Do niektórych czynności prawnych potrzebna jest zgoda obojga rodziców, np. wyrobienie dowodu osobistego, paszportu.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

Zasadniczo, składnie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór wyrobionego dokumentu, musi nastąpić osobiście przez osobę dorosłą, której wniosek dotyczy.
Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13-go roku życia, nie może złożyć wniosku samodzielnie. Wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Podobnie, za osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, a nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

Za osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, pozostające pod władzą rodzicielską, wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Za osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, niepozostające pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo, wniosek składają odpowiednio: opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa wyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 rok życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Istotne jest, że pomimo konieczności reprezentacji w urzędzie osoby małoletniej przez przedstawiciela ustawowego, wniosek podpisywany jest  przez osobę małoletnią. Od tej zasady istnieją wyjątki lub regulacje szczególne.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu na wniosku przez osoby małoletnie, zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.

Złożenie wniosku o paszport dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają wspólnie rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Obecność małoletniego przy składaniu wniosku jest obowiązkowa. Małoletni, który ukończył 13 rok życia składa swój podpis na wniosku. Odbiór dokumentu dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów. Natomiast małoletni, który ukończył 13 rok życia dokonuje odbioru paszportu osobiście w obecności przynajmniej jednego z rodziców.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego