PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Obywatelstwo dziecka


2010-05-14

Jeżeli oboje rodzice są obywatelami polskimi, ich dziecko z chwilą urodzenia również staje się automatycznie obywatelem naszego kraju. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy jeden rodzic jest obywatelem polskim, a drugi jest nieznany bądź jego obywatelstwo jest nieokreślone lub nie posiada on żadnego obywatelstwa.

W przypadku małżeństw mieszanych sprawa wygląda nieco inaczej. Dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Rodzice mają jednak wówczas możliwość zadecydowania, że dziecko będzie obywatelem państwa ojczystego drugiego z rodziców. W takim wypadku w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka rodzice muszą złożyć przed właściwym organem zgodne oświadczenie o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa, którego obywatelem jest drugi z rodziców. Warunkiem jest jednak, aby prawo tego państwa przewidywało możliwość nabycia obywatelstwa we wskazany powyżej sposób.
Jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, organem właściwym do przyjęcia oświadczenia jest wojewoda. W przypadku dziecka obywatela polskiego, które urodziło się poza granicami państwa, oświadczenie składa się przed konsulem RP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania za granicą.
Jeżeli rodzice nie mogą się porozumieć w kwestii obywatelstwa dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie sporu. Należy to jednak uczynić w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
W wyniku przyjęcia oświadczenia rodziców przez organ zostaje wydane stosowne zaświadczenie. Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w drodze decyzji, od której stronie przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Pisma nie należy jednak wysyłać bezpośrednio do organu odwoławczego, ale przekazać za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Na złożenie odwołania strona ma 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Również samo dziecko pochodzące z małżeństwa mieszanego ma możliwość zadecydowania o swoim obywatelstwie. Jeżeli w wyniku zgodnego oświadczenia rodziców bądź orzeczenia sądowego nabyło ono obywatelstwo państwa obcego, po ukończeniu 16. roku  życia, a przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości, może złożyć przed właściwym organem oświadczenie o chęci nabycia obywatelstwa polskiego. Nie nabywa go jednak przez samo złożenie takiego oświadczenia, konieczna jest tu bowiem decyzja wojewody o przyjęciu oświadczenia wydana na podstawie wniosku zainteresowanego o przyjęcie oświadczenia.
Tryb odwoławczy od decyzji jest taki sam jak w przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia rodziców.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego