PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Odpisy aktów stanu cywilnego


2009-08-01

Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są w Polsce w Urzędach Stanu Cywilnego (USC), właściwych terytorialnie dla zdarzenia prawnego, czyli narodzin, śmierci lub zawarcia małżeństwa. W przypadku zdarzeń prawnych, które miały miejsce za granicą, właściwy jest zagraniczny organ, który zarejestrował urodzenie, małżeństwo lub zgon. Akty stanu cywilnego wydane przez urzędy zagraniczne, muszą być umiejscowione (zarejestrowane) w USC w Polsce, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, której akt dotyczy.
Wpisania treści aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą, do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli osoba wnioskująca o dokonanie czynności przez USC nie posiada w kraju miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tych dokonuje się w USC Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.


Odpisy z USC wydawane są na urzędowych drukach, w formie odpisu zupełnego lub odpisu skróconego. Odpisy zupełne są dwustronicowe, natomiast odpisy skrócone – jednostronicowe. Wzory druków, na których wydaje się odpisy są ujednolicone. Odpisy zupełne i skrócone mają postać dokumentu formatu A5 z tłem w poprzeczne linie i godłem Polski. Kolor tła zależy od rodzaju aktu: odpis aktu urodzenia ma kolor zielony, odpis aktu małżeństwa ma kolor żółty, a odpis aktu zgonu — fioletowy. Każdy akt posiada na pierwszej stronie nadrukowane godło Polski, z napisem „Rzeczpospolita Polska”. Podana jest nazwa urzędu oraz województwo. Na końcu aktu widnieje pieczęć USC, formuła o poświadczeniu zgodności treści odpisu z oryginałem akt oraz numer aktu stanu cywilnego, którego dotyczy odpis. Odpisy podpisane są własnoręcznie przez kierownika USC lub osobę przez niego upoważnioną.

Odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów

Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. Treść przypisów podaje się jedynie na wniosek osoby zarejestrowanej. Natomiast w odpisie skróconym podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

Odpis skrócony i odpis zupełny aktu urodzenia

W odpisie skróconym aktu urodzenia umieszcza się następujące informacje: nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia (pisaną słownie i numerycznie), miejsce urodzenia, imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca, imię (imiona) i nazwisko rodowe matki, numer aktu urodzenia, którego dotyczy odpis oraz miejscowość i datę wydania odpisu.
Natomiast w odpisie zupełnym aktu urodzenia podaje się na pierwszej stronie numer aktu urodzenia, którego dotyczy odpis, datę sporządzenia aktu urodzenia, dane dotyczące dziecka, tj. nazwisko, imię (imiona), płeć, datę urodzenia (słownie i numerycznie), miejsce urodzenia, dane dotyczące rodziców, tj. nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania w chwili urodzenia dziecka. Na drugiej stronie odpisu podaje się dane dotyczące osoby (zakładu) zgłaszającej urodzenie tj. nazwisko i imię (nazwa zakładu) oraz miejsce zamieszkania (siedziba zakładu), dane dotyczące samego aktu, tj. uwagi, miejscowość i data wydania odpisu.

Odpis skrócony i odpis zupełny aktu małżeństwa

W odpisie skróconym aktu małżeństwa podaje się: dane dotyczące osób zawierających małżeństwo, tj. nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę urodzenia, miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwisko noszone przez kobietę (i dzieci) po zawarciu małżeństwa, dane dotyczące rodziców osób zawierających małżeństwo, tj. imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca, imię (imiona) i nazwisko rodowe matki, adnotacje o ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, dane dotyczące samego aktu, tj. numer, datę i miejsce sporządzenia aktu ślubu, którego odpis dotyczy. Odpis zupełny aktu małżeństwa zawiera na pierwszej stronie numer aktu, którego odpis dotyczy, datę sporządzenia aktu małżeństwa, dane osób zawierających małżeństwo, tj. nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa, tj. datę i miejsce, dane dotyczące rodziców, tj. imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe ojca, imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe matki. Na drugiej stronie odpisu podaje się nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci, imiona i nazwiska świadków, uwagi, wzmianki dodatkowe, dane dotyczące samego aktu, tj. numer, datę i miejsce sporządzenia aktu małżeństwa, którego dotyczy odpis.

Odpis skrócony i odpis zupełny aktu zgonu

Odpis skrócony aktu zgonu zawiera dane dotyczące osoby zmarłej, tj. nazwisko, imię (imiona), stan cywilny, datę urodzenia, miejsce urodzenia, datę zgonu (słownie i numerycznie), miejsce zgonu, dane dotyczące małżonka osoby zmarłej, tj. nazwisko, imię, nazwisko rodowe – dane te podaje się tylko wtedy, jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci. Nie podaje się danych dotyczących małżonka w przypadku ustania małżeństwa, np. przez rozwód, zgon małżonka przed śmiercią osoby, której akt dotyczy. Odpis zupełny aktu zgonu zawiera na pierwszej stronie numer aktu zgonu, którego dotyczy odpis, datę sporządzenia aktu zgonu, dane dotyczące osoby zmarłej, tj. nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, datę urodzenia, miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, dane dotyczące daty i miejsca zgonu, tj. data zgonu (słownie i numerycznie), godzina zgonu, miejsce zgonu, datę znalezienia zwłok, godzinę znalezienia zwłok, miejsce znalezienia zwłok, dane tj. nazwisko i imię (imiona) dotyczące małżonka osoby zmarłej podaje się tylko wtedy, gdy związek małżeński istnieje w chwili śmierci osoby, której akt dotyczy. Na drugiej stronie odpisu podaje się dane dotyczące rodziców osoby zmarłej, tj. imię (imiona), nazwisko rodowe, dane dotyczące osoby (zakładu) zgłaszającej zgon, tj. nazwisko i imię (nazwa zakładu), miejsce zamieszkania (siedziba zakładu), wzmianki dodatkowe, miejscowość i datę wydania odpisu.

Osoby mogące uzyskać odpis

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, osoby, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu oraz organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wynosi 33 zł, a za odpis skrócony 22 zł. Zwolnienia od ponoszenia opłaty skarbowej obejmują przypadki, gdy odpisy wydawane są w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia i świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie lub nie później, niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2004 r.; Dz.U. Nr 161, poz. 168 ze zmianami).

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego