PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Opłaty za wywóz śmieci


2012-12-13


Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzają m.in. nowy sposób ustalania wysokości opłat za wywóz śmieci, czego konsekwencją jest w wielu przypadkach wzrost cen za tę usługę. Część gmin dokonała już stosownych zmian. Warto zainteresować się tym tematem, gdyż przyjęte w ustawie kryteria ustalania opłat często nie mają nic wspólnego z ilością śmieci produkowanych przez dane gospodarstwo domowe.

Zgodnie z nowymi przepisami organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy do zadań gminy. Ponadto rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Z kolei właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W odniesieniu do nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przepisy przewidują trzy alternatywne możliwości ustalania wysokości opłaty, którą ustala się przez pomnożenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przez:
• liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
• ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo
• powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Wybór sposobu obliczania został powierzony radzie gminy. Rada gminy może również ustalić jedną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, przepisy przewidują tylko jedną możliwość ustalenia wysokości opłaty, wynikającą z pomnożenia liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości przez stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W sytuacji, gdy dana nieruchomość jest tylko w części zamieszkana przez mieszkańców, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić ma suma opłat ustalonych odrębnie dla części zamieszkanej i niezamieszkanej. Rada gminy może jednak zdecydować, że za całą nieruchomość pobierana będzie jedna opłata, ustalona w jeden z podanych poniżej sposobów:
• poprzez wybór jednej z trzech alternatywnych możliwości ustalania wysokości opłaty za nieruchomość zamieszkaną;
• poprzez przyjęcie jednej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego;
• poprzez pomnożenie liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości przez stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


Każda rada gminy jest zobowiązana do końca 2012 r.:
• dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty, jak również ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
• określić termin, częstotliwość oraz tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• ustalić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką zobowiązani będą składać właściciele nieruchomości;
• określić w jaki sposób, jak często i w jakiej ilości będą odbierane odpady komunalne.  

Jeżeli rada gminy nie podejmie stosownych uchwał do końca roku, wszelkie decyzje w tym zakresie będzie mógł podjąć wojewoda.

Nowe zasady zaczną obowiązywać najpóźniej od lipca 2013 r. Co istotne, do dnia ich wejścia w życie gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. mieli zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z uiszczania na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2013 r. Po tej dacie właściciele nieruchomości będą musieli zadecydować, czy wypowiedzą zawartą indywidualnie umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Należy jednak zaznaczyć, że bez względu na podjętą decyzję opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Właściciele, którzy nadal mają zawartą umowę na odbieranie odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zobowiązani dołączyć kopię umowy zawartej z takim podmiotem. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed upływem wskazanego powyżej terminu właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Należy również wskazać, że w okresie, w którym właściciel nieruchomości jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina ma obowiązku odbierania od niego odpadów komunalnych.

Wprowadzone zmiany  zdaniem Ministerstwa Środowiska  mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska. Mają one również zwiększyć poziom recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszyć masę kierowanych do składowania odpadów ulegających biodegradacji.


Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do tego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego