PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Opłaty za zwiedzanie.


2012-04-05

W muzeach często spotykamy się z informacją, że robienie zdjęć jest dopuszczalne jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Warto wiedzieć, że takie żądanie jest niezgodne z przepisami prawa.

Podstawowym celem muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzea nie są nastawione na osiąganie zysku, choć nie zabrania się im prowadzenia, jako dodatkowej, działalności gospodarczej w celu finansowania swojej działalności. Jednak co do zasady to podmioty, które tworzą muzea, są zobowiązane do zapewnienia im środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom.

Wstęp do muzeum jest co do zasady odpłatny, jednak w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów musi być dla wszystkich odwiedzających darmowy. Poza tym podmiot, który utworzył muzeum, może zadecydować o nieodpłatnym wstępie również w inne dni tygodnia. Wysokość opłat oraz dzień, w którym wstęp jest wolny, określa dyrektor muzeum. Może on również zwolnić z opłat za wstęp.

W przypadku muzeów państwowych przepisy określają kto i na jakiej podstawie może korzystać z ulgowego biletu wstępu lub z całkowitego zwolnienia z opłat za wstęp do muzeum. Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje:
• uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
• osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
• nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
• osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
• kombatantom.

Z kolei ze zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów mogą korzystać:
• osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
• pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
• członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
• posiadacze Karty Polaka;
• dzieci do lat 7.

Uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów należy udokumentować poprzez przedłożenie do wglądu:
• legitymacji szkolnej, studenckiej, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
• legitymacji emeryta-rencisty;
• legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
• stosownej legitymacji służbowej (np. nauczyciela, pracownika muzeum);
• legitymacji poświadczającej przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
• zaświadczenia lub legitymacji potwierdzającej uprawnienia kombatanckie;
• legitymacji Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
• Karty Polaka;
• dokumentu potwierdzającego wiek;
• innych dokumentów potwierdzających uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Niejednokrotnie kupując bilet wstępu, w kasie widzimy informację, że fotografowanie wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Jako podstawę żądania podaje się przepis ustawy o muzeach. Tymczasem wskazany akt prawny nie zawiera żadnego upoważnienia w tym względzie. Na jego podstawie muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie. Muzea nie są zatem uprawnione do pobierania od zwiedzających powszechnie dostępne ekspozycje dodatkowych opłat za fotografowanie i filmowanie składających się na nie eksponatów.

Co więcej, w dniu 25 maja 2010 r. Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone postanowienie regulaminu jednego z muzeów, które zabraniało fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora muzeum. Fotografowanie możliwe było wyłącznie po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty (zob. wyrok z dnia 5 marca 2010 r., XVII AmC 1145/09).

Oznacza to, że nawet jeżeli tożsame co do treści postanowienie nadal znajduje się w regulaminie jakiegoś muzeum, to z mocy prawa nie wiąże ono zwiedzających, czego można dochodzić na drodze sądowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach , tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego