PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień


2013-03-12

Osoby, które posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające ich niezdolność do pracy lub/i niezdolność do samodzielnej egzystencji, jak również osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów albo u których stwierdzona została niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, nie muszą w celu otrzymania orzeczenia wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przechodzić standardowej procedury przed tym organem.

Osoby legitymujące się:
• orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy,
• orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy,
• orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
• orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
• orzeczeniem o zaliczeniu do III grupy inwalidów,
• orzeczeniem o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 mogą składać do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań w celu korzystania z rozmaitych ulg i uprawnień. Konsekwencją złożenia takiego wniosku jest otrzymanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wniosek, jak i cała procedura orzecznicza, różni się nieco od postępowania prowadzonego w stosunku do osób ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W tym bowiem wypadku zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym stopień niepełnosprawności zostaje ustalony nie na podstawie przeprowadzonych przez członków komisji badań i wywiadów oraz na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej, ale wyłącznie na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę orzeczeń o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Wskazania ustalane są z kolei stosownie do naruszonej sprawności organizmu oraz zakresu i rodzaju ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień. Pod uwagę bierze się również ocenę aktualnego stanu zdrowia osoby sporządzoną przez lekarza-członka składu orzekającego.

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu (dotyczy to np. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub bezdomnych). Wniosek może złożyć osobiście osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych), a także  za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego  kierownik ośrodka pomocy społecznej. Co istotne, nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanego w całym kraju, dlatego druk wniosku powinno się pobrać w siedzibie właściwego miejscowo zespołu orzekającego.

Do wniosku osoba zainteresowana musi dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień. Jeżeli przedłożona dokumentacja okaże się niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadomi na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia, wyznaczając jednocześnie termin, do którego brakująca dokumentacja ma być złożona. Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

O terminie posiedzenia składu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek, osoba zainteresowana zawiadamiana jest najpóźniej na 7 dni na przód. Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzeniu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, chyba że w ciągu 14 dni usprawiedliwi swoją absencję wystąpieniem ważnych przyczyn lub zdarzeń losowych (np. chorobą).

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane jest do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Kolejną odmiennością jest to, że od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobie nie przysługuje odwołanie. Jeżeli zatem osoba legitymująca się np. orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy chciałaby  z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia  starać się o uzyskanie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, musi złożyć do tego zespołu zwykły wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie zaś wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań w celu korzystania z rozmaitych ulg i uprawnień.

Osoba posiadająca orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień może korzystać m.in. z następujących form wsparcia:
• zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
• przywilejów pracowniczych, w tym np. prawa do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
• dofinansowania działalności gospodarczej,
• uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach,
• dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
• ulg w komunikacji, ulg podatkowych itp.,
• uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego oraz innych świadczeń instytucji pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego