PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Pomoc dla uczniów z terenów powodziowych


2010-07-16

 

Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują możliwość udzielenia potrzebującym uczniom pomocy materialnej ze środków budżetu państwa lub ze środków samorządowych. Podstawowymi formami pomocy są stypendia szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendia ministerialne.
 

Przepisy wskazują również inne formy pomocy, w tym zezwalają na przyjęcie przez Radę Ministrów rządowego programu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Korzystając ze swoich kompetencji oraz wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi zamieszkałych na terenach zniszczonych przez tegoroczne powodzie, Rada Ministrów w maju br. wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Na jego podstawie uczniom rozpoczynającym w nadchodzącym roku szkolnym naukę w:

 • klasach I–III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 •  w klasie II gimnazjum, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej,
– udzielana jest pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Spełnione musi być jednak kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, a więc dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 351 zł. Nie oznacza to, że uczniowie, którzy przekroczą wskazany próg dochodowy, zostaną pozostawieni bez pomocy. Również oni będą mogli wystąpić o dofinansowanie, jeżeli ich sytuacja życiowa będzie kwalifikowała ich do korzystania z pomocy społecznej. Do przesłanek uzasadniających korzystanie z takiej pomocy należą np. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.
 
Ponadto powyższą pomocą objęci zostali uczniowie:
 • słabo widzący,
 •  niesłyszący,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w nadchodzącym roku szkolnym będą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.
Należy pamiętać, że dofinansowanie do podręczników nie jest udzielane z urzędu. Niezbędny jest wniosek rodziców ucznia, jego prawnych opiekunów czy rodziców zastępczych. Z wnioskiem o pomoc wystąpić może również nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, jeżeli rodzic (również zastępczy) lub opiekun prawny dziecka wyrazi na to zgodę.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał, w terminie ustalonym przez władze samorządowe, właściwe dla siedziby szkoły, a w przypadku szkół artystycznych – przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jeśli decyzja o przyznaniu dofinansowania jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych wypadkach wystarczające będzie oświadczenie o wysokości dochodów, zaś w przypadku rodzin pobierających z pomocy społecznej zasiłek stały lub okresowy możliwe będzie przedłożenie wyłącznie zaświadczenia o korzystaniu ze wskazanych świadczeń. Jeżeli dochód na członka rodziny przekracza ustawowy limit, zamiast zaświadczenia o dochodach do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
W przypadku uczniów niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamiast zaświadczenia o dochodach konieczne będzie przedłożenie kopii orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 • 170 zł – dla uczniów klasy I–III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;                                                   
 • 310 zł – dla uczniów klasy II gimnazjum, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierających naukę w klasach I–III gimnazjum, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • 200 zł – dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  pobierających naukę w klasach IV–VI szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • 300 zł – dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;
 • 370 zł – dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierających naukę w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej oraz w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zwraca on rodzicom (również zastępczym oraz opiekunom prawnym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości przyznanej pomocy.
W przypadku szkół prowadzonych przez:              
 • jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy,
 • osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub
 • przez osoby fizyczne
– koszty zakupu podręczników do wysokości wartości przyznanej pomocy zwraca, po przedłożeniu dowodu zakupu, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły.  
Ponadto rozporządzenie przewiduje możliwość przyznania zasiłku powodziowego na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł. Taką jednorazową pomocą objęte zostaną dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym realizować będą roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie wszystkich typów szkół (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Warunkiem koniecznym jest jednak, aby ich rodziny, w związku z powodzią w maju i czerwcu br., zostały zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł. Listę uprawnionych uczniów sporządza oraz zasiłek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – Dz. U. Nr 95, poz. 612 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 3.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego