PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Pomoc w usamodzielnianiu się.


2012-03-01

Kiedy rodzice nie mogą opiekować się dzieckiem, konieczne jest zorganizowanie dla niego opieki zastępczej. Może ona przybierać różne formy, zależne nie tylko od możliwości (dostępności) niektórych z nich, ale i od potrzeb samego dziecka.

Zakłada się, że dziecku pozbawionemu opieki rodziców w pierwszej kolejności należy szukać miejsca w rodzinie zastępczej bądź w rodzinnym domu dziecka. Jeżeli jednak zapewnienie takiej formy opieki nie jest możliwe, dziecko należy umieścić w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W pieczy zastępczej dziecko może pozostawać, co do zasady, aż do uzyskania pełnoletności. Jeżeli jednak uczy się w szkole (w tym również w szkole wyższej), w zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach (jeżeli legitymuje się przy tym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a ukończenie kursu jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielniania) lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego  jego pobyt może zostać przedłużony (za zgodą odpowiednich osób) aż do ukończenia 25. roku życia.

Opuszczająca zastępczy dom czy też placówkę opiekuńczą osoba objęta pieczą zastępczą na podstawie orzeczenia sądu, może liczyć na pomoc w usamodzielnianiu się, pod warunkiem jednak, że taką opieką była otoczona przez określony czas. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby usamodzielnianej. Przepisy przewidują różne formy i kierunki pomocy:
• na kontynowanie nauki  przyznaje się ją osobom uczącym się w jednej z wymienionych powyżej placówek na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; w celu otrzymania takiej pomocy stosowny wniosek należy złożyć w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej; warunkiem koniecznym do uzyskania takiej pomocy jest ponadto posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielniania opracowanego wraz z opiekunem usamodzielniania (osoba usamodzielniana ma obowiązek wskazania takiej osoby nie później niż na 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności); osoba korzystająca z pomocy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy jest obowiązana do przedkładania zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki; minimalna kwota przyznawana na kontynuowanie nauki to 500 zł miesięcznie; pomoc nie zostanie przyznana, jeżeli placówka, w której usamodzielniany kontynuuje edukację, zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; podobnie będzie w przypadku, gdy osoba trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, bez uzasadnionych powodów zmieni miejsce pobierania nauki oraz gdy zostanie umieszczona w zakładzie karnym; jeżeli w trakcie kształcenia osoba korzysta z urlopu od zajęć lub nie realizuje indywidualnego programu usamodzielniania, pomoc zostaje zawieszona;
• na usamodzielnienie  co do zasady jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza 1200 zł; w przypadku wyższego dochodu przyznanie takiej pomocy jest możliwe, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą osoby; co ważne korzystający z omawianego świadczenia ma obowiązek zawiadamiania organu, który przyznał pomoc, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń; warunkiem koniecznym do uzyskania takiej pomocy jest ponadto posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielniania, w którym określa się między innymi okres i częstotliwość wypłacania odpowiedniej sumy pieniężnej (jednorazowo lub w ratach, nie dłużej niż do 26. roku życia); w celu otrzymania takiej pomocy stosowny wniosek należy złożyć w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej; wysokość pomocy wynosi odpowiednio:
 w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną  nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez co najmniej 3 lata;
 w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat  nie mniej niż 6600 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat  nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku  nie mniej niż 1650 zł;
• na zagospodarowanie  co do zasady jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza 1200 zł; w przypadku wyższego dochodu przyznanie takiej pomocy jest możliwe, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą osoby; co istotne, korzystający z omawianego świadczenia ma obowiązek zawiadamiania organu, który przyznał pomoc, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń; w celu otrzymania takiej pomocy stosowny wniosek należy złożyć w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej; minimalna kwota pomocy wynosi 1500 zł, a w przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  3000 zł i wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę 26. roku życia; możliwe jest również przyznanie pomocy w formie rzeczowej;
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  w celu otrzymania takiej pomocy stosowny wniosek należy złożyć w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej;
• w uzyskaniu zatrudnienia  w celu otrzymania takiej pomocy stosowny wniosek należy złożyć w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomocą powyższą objęte są również osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na 6 miesięcy przed osiągnięciem pełnoletności na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Jeżeli osoba pobiera pomoc na kontynuowanie nauki, z pomocy na usamodzielnienie może skorzystać dopiero po zakończeniu pobierania pierwszej z wymienionych form pomocy. W uzasadnionych przypadkach nie jest jednak wykluczone korzystanie z obu form pomocy jednocześnie.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie może nie zostać przyznana, jeżeli:
• istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
• osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
• osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
• stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
• osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
• osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na zakończenie należy dodać, że jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznaną jej pomoc, decyzja o jej przyznaniu może być w każdej chwili zmieniona lub uchylona (zastrzeżenie to nie dotyczy siłą rzeczy pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w uzyskaniu zatrudnienia).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego