PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Przeniesienie pozwolenia na budowę


2013-08-29

Budowę domu można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. O pozwolenie ubiegać się może inwestor, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. 

 
Adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę jest wnioskodawca i to on jest powołany do wykonywania wynikających z niej uprawnień. W konsekwencji jeżeli na przykład po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu właściciel sprzeda lub daruje grunt, na którym dom miał być wzniesiony, nabywca nieruchomości (obdarowany) nie będzie mógł na podstawie takiej decyzji rozpocząć budowy. Podobnie będzie w sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli (jest przedmiotem współwłasności), którzy nie mogą się porozumieć, skutkiem czego sąd wyznacza zarządcę; zarządca taki nie jest uprawniony do prowadzenia we własnym imieniu robót budowlanych na podstawie decyzji wydanej na rzecz jednego ze współwłaścicieli. Przepisy przewidują jednak możliwość przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu, w tym na przykład na rzecz nabywcy gruntu, na którym miał powstać dom objęty decyzją o pozwoleniu na budowę, lub na rzecz ustanowionego przez sąd zarządcy nieruchomości. 
 
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić tylko gdy:
decyzja ta jest ostateczna, to znaczy nie przysługuje już od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji;
uprawniony z decyzji, czyli podmiot, na rzecz którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wyrazi na to zgodę; 
podmiot, na rzecz którego przeniesienie ma być dokonane, przyjmie wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 
Jeżeli wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, ma obowiązek wydać pozytywną decyzję o przeniesieniu pozwolenia.
 
Z orzecznictwa sądowego wynika, że możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do określonej części zamierzenia budowlanego. W sytuacji bowiem, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczy kilku inwestycji dających się wyodrębnić i mogących niezależnie funkcjonować, nie ma przeszkód, aby dokonać zmiany podmiotowej w zakresie dotyczącym określonego obiektu. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że w takim wypadku konieczne jest, aby zarówno ta część, jak i pozostałe „nieprzenoszone” części mogły samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia musi jednak w takim wypadku wyraźnie wskazywać, jakie uprawnienia i obowiązki w wyniku przeniesienia przyjmuje osoba przejmująca.
 
Stronami takiego postępowania są wyłącznie dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot, na rzecz którego ma być dokonane przeniesienie. Oznacza to, że nie mają tutaj prawa głosu inne podmioty, w tym również takie, których interesu prawnego lub obowiązku takie postępowanie może dotyczyć. W wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę nie mogą zatem w żaden sposób ingerować na przykład podmioty posiadające tytuł prawny do sąsiednich działek. Co więcej, w trakcie postępowania o przeniesienie pozwolenia organ nie może dokonywać ponownej oceny pozwolenia czy też wzruszać takiej decyzji; bez znaczenia jest również okoliczność, czy decyzja o pozwoleniu na budowę zaczęła być wykonywana, czy też nie. Istotą postępowania jest bowiem wyłącznie zmiana adresata decyzji.
 
Wydaje się, że wobec braku odpowiedniej regulacji możliwość przeniesienia decyzji na inny podmiot nie znajduje zastosowania do odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. W konsekwencji przeniesienie na inny podmiot decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego we wskazanym trybie należy uznać za niedopuszczalne. 
 
Omawiana procedura nie przewiduje również możliwości przenoszenia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości 90 zł. Opłatę należy uiścić najpóźniej w chwili składania wniosku o przeniesienie, w kasie właściwego organu podatkowego (czyli urzędu miasta lub gminy, gdyż organem podatkowym jest w tym wypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta) lub na jego rachunek.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego