PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Przewlekłość postępowania przed oraganami administracji pod kontrolą sądów


2011-02-22

Bezczynność organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji, postanowień, innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach  podlega kontroli sądów administracyjnych. Już niedługo kognicją tych sądów objęte zostanie również przewlekłe prowadzenie przez organy administracji publicznej postępowania we wskazanych powyżej sprawach.

Skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, tak samo jak w przypadku innych skarg, wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Co istotne, do dnia rozpoczęcia rozprawy organ ten ma możliwość w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości. Jeżeli organ nie skorzysta z tego uprawnienia, sprawą zajmie się sąd. Uwzględniając skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji, lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Ocena prawna oraz wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w wydanym przez sąd orzeczeniu są wiążące zarówno dla tego sądu, jak i dla organu, którego przewlekłe postępowanie było przedmiotem zaskarżenia. W przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, jak również w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona – po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy – może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia takiemu organowi grzywny. Co istotne, jeżeli sąd pierwszej instancji uwzględni skargę, skarżącemu przysługiwać będzie od organu, który dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r.


Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego