PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Termin do zgłoszenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego


2011-09-29


Po raz kolejny zmienione zostały przepisy dotyczące okoliczności szczególnych uzasadniających złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w terminie innym niż przewidują to przepisy.

Co do zasady prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Pierwotnie przepisy nie przewidywały szczególnych okoliczności śmierci osoby, które uniemożliwiały złożenie wniosku w przepisanym terminie. Jednak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznał on, że w zakresie, w jakim przepisy nie przewidują innego zdarzenia, od którego rozpoczyna się bieg terminu do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy niż dzień śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, jest niezgodny z Konstytucją RP. Gwarantuje ona bowiem, że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dał ustawodawcy impuls do znowelizowania ustawy. Dokonana w ostatnich dniach zmiana jest kolejnym krokiem w kierunku uelastycznienia przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego.

Od dnia 23 września 2011 r. prawo do zasiłku wygasa również po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej. Dokumentem potwierdzającym okoliczności lub przyczyny, o których mowa powyżej, jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Przepis w znowelizowanym brzmieniu znajdzie zastosowanie w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku zaginięcia osoby, po której zasiłek przysługuje, rozłąki rodziny czy ciężkiej choroby osoby uprawnionej do zasiłku).

Obecnie kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł i przysługuje członkowi rodziny, który pokrył koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy w wysokości równej udokumentowanym kosztom pogrzebu może zostać przyznany również innej osobie, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. W dalszym ciągu, jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, kwota zasiłku jest dzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego