PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym


2009-09-01

Tytułowe zagadnienie ma w praktycznym działaniu organów administracji publicznej doniosłe znaczenie. Przepisy rozdziału 7 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.; tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) stanowią podstawę dla realizacji zasady szybkości postępowania, która to zasada wyrażona jest w art. 12 K.p.a. Zgodnie w powołanym przepisem organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.


Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a zatem bez niepotrzebnych zahamowań i przewlekłości w postępowaniu. Obowiązek wskazanego wyżej działania dotyczy w szczególności spraw, które mogą być rozpatrzone w oparciu  o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, np. rejestrów, ewidencji. Niezwłocznemu załatwieniu podlegają tym samym sprawy, których stan faktyczny i prawny może być od razu w całości ustalony. Bez zwłoki powinny być załatwiane sprawy nie tylko nieskomplikowane. Szybkiemu załatwieniu podlegają także sprawy zawiłe, w których nie trzeba prowadzić postępowania dowodowego, ponieważ albo cały materiał dowodowy jest od razu dostarczany przez stronę, albo materiał ten może być uzupełniony przez organ administracyjny.


Terminy załatwiania spraw
 

Zgodnie z zasadami obliczania terminów, określonymi w rozdziale 10 K.p.a. oraz zgodnie z art. 61 K.p.a. i nast. można precyzyjnie wyznaczyć ogólne wytyczne dla organów administracji w zakresie terminów załatwiania spraw urzędowych. Załatwienie sprawy, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z przepisem art. 61 § 3 K.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu, termin na załatwienie sprawy biegnie od daty pierwszej czynności urzędowej, o której powiadomiono stronę.

Obowiązywanie wyznaczonych w art. 35 § 3 K.p.a. terminów załatwienia sprawy, zależy od tego, czy w konkretnej sprawie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, dowodowe, a także od stopnia trudności i zawiłości sprawy. Kwalifikowanie sprawy, jako szczególnie skomplikowanej, należy do organu załatwiającego sprawę.
Istotne pozostaje także, że do określonych wyżej terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Obowiązek organu powiadomienia o powstającej zwłoce w załatwieniu sprawy

Jeśli szczególnie skomplikowana materia sprawy nie pozwala organowi na podjecie decyzji w ustawowym – dwumiesięcznym terminie, organ ten obowiązany jest zawiadomić o tym stanie strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie powinno nastąpić w formie postanowienia.  Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Uprawnienia strony w razie przekroczenia przez organ terminu załatwienia sprawy i nie powiadomienia o wyznaczonym, nowym terminie. Na niezałatwienie sprawy w ustawowym terminie, stronie postępowania służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. W razie potrzeby organ wyższego stopnia zarządza podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.


Podsumowanie
Określone wyżej, ogólne zasady, dotyczące terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, stanowią przede wszystkim zabezpieczenie stron postępowania przed tzw. milczeniem administracji.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego