PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Ułatwienia dla osób mających trudności w komunikowaniu


2011-10-28

W celu ułatwienia osobom niesłyszącym, słabosłyszącym lub niemym funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym w ostatnim czasie wydana została ustawa o języku migowym. Jej przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od nowego roku, jednak część z nich wchodzi w życie już teraz.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie zarówno do osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się (w ustawie nazywanych osobami uprawnionymi), jak i do członków ich rodzin oraz do osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami borykającymi się z trudnościami w komunikowaniu się.

Już teraz osoba uprawniona w kontaktach z:
•    organami administracji publicznej,
•    szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz zespołami ratownictwa medycznego (jednostki systemu),
•    podmiotami leczniczymi, w tym z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, z fundacjami i stowarzyszeniami (których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej), z kościołami, kościelnymi osobami prawnymi lub związkami wyznaniowymi w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą,
•    jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnej oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach
 ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej, to znaczy osoby co najmniej szesnastoletniej, wybranej przez uprawnionego w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielania pomocy w załatwianiu spraw. Co istotne osoba taka nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Ustawa od nowego roku będzie dawała osobom uprawnionym prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, przy jednoczesnym nałożeniu na różne instytucje obowiązku zapewnienia środków umożliwiających taką komunikację, w tym również osób (pracowników placówki lub tłumaczy) posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do posługiwania się PJM, SJM czy SKOGN. Osoby takie zobowiązane będą do zachowania w tajemnicy informacji związanych z osobą uprawnioną. Jednak jak wskazują projektodawcy, z uwagi na fakt, że niejednokrotnie załatwiane we wskazanych powyżej instytucjach sprawy wiążą się z ujawnianiem pewnych faktów z życia osoby czy też dotyczą jej stanu zdrowia, korzystanie z pomocy osoby obcej może być krępujące i, co za tym idzie, utrudniać kontakt. Właśnie dlatego przewidziana została możliwość porozumiewania się osoby uprawnionej przez osobę przybraną, swobodnie wybraną, obdarzoną przez uprawnionego zaufaniem.

Od nowego roku osobom uprawnionym w kontakcie ze wskazanymi powyżej instytucjami publicznymi zagwarantowane zostanie prawo i możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Na organie administracji będzie spoczywał obowiązek zapewnienia dostępu usług pozwalających na komunikację z osobami mającymi problem z porozumiewaniem się. Przez usługi takie należy rozumieć m.in. możliwość korzystania z pomocy profesjonalnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie w tym zakresie będzie mogło być realizowane również przez pracownika organu administracji posiadającego umiejętność posługiwania się wskazanymi sposobami porozumiewania się lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Co istotne, skorzystanie ze wskazanej powyżej pomocy będzie dla osoby niepełnosprawnej bezpłatne. Będzie ona jednak musiała wcześniej wskazać wybraną przez siebie metodę komunikowania, zgłaszając co najmniej na 3 dni naprzód potrzebę załatwienia w taki sposób sprawy w urzędzie. Nie oznacza to jednak, że w przypadkach nagłych nie otrzyma potrzebnej pomocy. Chodzi o to, aby osoba uprawniona mogła bez zbędnej zwłoki załatwić wszystkie potrzebne sprawy, korzystając z potrzebnej jej pomocy. Po dokonaniu zgłoszenia (w formie ustalonej przez urząd) organ administracji będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Jeżeli organ z różnych względów nie będzie w stanie udzielić osobie uprawnionej wnioskowanej przez nią pomocy, będzie zobowiązany zawiadomić ją o tym fakcie, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub inną dostępną formę pomocy. Ponadto organ, na wniosek osoby uprawnionej, zobowiązany będzie do udostępnienia dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w dostępnej dla niej formie.

Informacje o usługach ułatwiających komunikowanie się oraz o sposobach korzystania z nich zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędów oraz w innych miejscach publicznie dostępnych w siedzibie danego organu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Dz. U. Nr 209, poz. 1243.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego