PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Upoważnienie w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego


2010-12-29

Osoba uprawniona do otrzymywania alimentów od rodzica, która nie może uzyskać należnych jej kwot, ma inną, zastępczą możliwość uzyskania środków do życia. Może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wniosek, o którym mowa powyżej, jest sformalizowanym drukiem, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o świadczenie nie może złożyć wniosku w dowolnej formie (na przykład sporządzonego samodzielnie), obowiązuje bowiem specjalny druk. W przeciwnym razie organ wezwie osobę do uzupełnienia brakującego dokumentu (w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni), pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
W przypadku, gdy o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ubiega się dziecko niepełnoletnie, wniosek uzupełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic lub opiekun prawny). Jeżeli jednak uprawniony do świadczenia ukończył 18 lat, to on powinien uzupełnić i podpisać wniosek, chyba że ze względu na stan zdrowia został ubezwłasnowolniony. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby osoba pełnoletnia upoważniła inną osobę (np. jednego z rodziców) do reprezentowania jej w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Należy pamiętać, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z pełnomocnikiem, a nie z przedstawicielem ustawowym, co oznacza, że zakres jego uprawnień w postępowaniu w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak również po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie, będzie zależał od zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Upoważnienie może obejmować np. złożenie wniosku, składanie w toku postępowania oświadczeń i podpisów, odbiór decyzji czy świadczeń. Należy jednak pamiętać, że pomimo udzielenia pełnomocnictwa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części I, dotyczącej danych osoby ubiegającej się o świadczenia, powinien być uzupełniony przez osobę uprawnioną, czyli w tym wypadku pełnoletnie dziecko posiadające prawo do alimentów od rodzica. To bowiem ona, z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, jest osobą ubiegającą się o świadczenia.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Dz. U. Nr 123, poz. 836.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego