PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Urzędnik ma obowiązek być uprzejmy


2010-08-30

Urzędnicy, z którymi spotykamy się przy okazji załatwiania różnych spraw, mają obowiązek przy wykonywaniu swoich zadań nie tylko dbać o interes publiczny, ale również o indywidualny interes obywateli. Są zobowiązani do uprzejmego i życzliwego zachowania wobec petentów oraz sumiennego, bezstronnego i sprawnego załatwiania spraw.
Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w jaki zostaliśmy przyjęci przez urzędnika, mamy prawo do złożenia skargi. Skarga może dotyczyć zaniedbania lub nienależytego, naszym zdaniem, wykonywania zadań przez organ lub pracownika, naruszenia praworządności lub interesu skarżącego, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Skarga powinna zostać rozpatrzona przez właściwy organ bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, przy czym skarżący jest zawiadamiany o sposobie jej załatwienia.
Praca urzędnika, w tym m.in. w zakresie prawidłowości, rzetelności i sumienności w realizowaniu obowiązków, zachowania wobec interesantów czy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, jest poddawana co pewien czas ocenie. Przykładowo ustawa o pracownikach samorządowych przywiduje, że pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) podlega okresowej ocenie. Ocena ta dokonywana jest przez bezpośredniego przełożonego pracownika, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Sposób oraz częstotliwość przeprowadzania ocen określa w zarządzeniu kierownik danej jednostki.
Gotową ocenę przełożony doręcza ocenianemu pracownikowi oraz kierownikowi jednostki. Jeżeli pracownik nie zgadza się z otrzymaną oceną, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od niej do kierownika jednostki. Odwołanie takie jest rozpatrywane w ciągu 14 dni i w przypadku jego uwzględnienia ocena jest zmieniana albo przeprowadzana po raz drugi.
Jeżeli pracownik otrzyma ocenę negatywną, kolejną ocenę można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Skutkiem ponownej negatywnej oceny jest rozwiązanie umowy o pracę (z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia). Użycie przez ustawę sformułowania „skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę” sugeruje, że rozwiązanie następuje z mocy prawa, bez potrzeby składania przez pracodawcę oświadczenia woli.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego