PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Wpisy dzieci do paszportu


2012-07-31

Od dnia 28 sierpnia 2006 r. obowiązuje nowa ustawa o dokumentach paszportowych. Zgodnie z jej przepisami dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

Zgodnie z nieobowiązującymi już przepisami ustawy o paszportach, paszporty, co do zasady, były ważne przez 10 lat od ich wydania. Zatem ciągle w obiegu funkcjonują dokumenty wydane jeszcze na podstawie starych przepisów, zaś ich właściciele mogą posługiwać się nimi przy przekraczaniu granic Polski. Ważne jest jednak to, że prawa takiego nie posiadają już dzieci, które zostały wpisane do paszportu jednego z rodziców.

Stare przepisy wyrażały co prawda ogólną zasadę, że paszport wydaje się na jedną osobę, jednak przewidywały od niej jeden wyjątek: paszport mógł obejmować także dzieci do lat 16, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. Rodzice bardzo często korzystali z tego uprawnienia, gdyż wpisanie dziecka do własnego paszportu ograniczało formalności i było mniej kosztowne. Jednak z dniem 26 czerwca 2012 r. wpisy dzieci utraciły ważność i obecnie każde dziecko przy przekraczaniu granicy musi wylegitymować się własnym dokumentem podróży. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w grę wchodzą następujące dokumenty:
• paszport biometryczny – jest on wydawany dzieciom od 5. roku życia na okres 5 lat; dzieci, które ukończyły 13 lat, otrzymują ten dokument tak jak osoby pełnoletnie, czyli na lat 10; od dnia 11 sierpnia 2012 r. paszport biometryczny będzie wydawany na 5 lat również dzieciom najmłodszym, czyli takim, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia;
• paszport tymczasowy – wydawany jest na okres 12 miesięcy dzieciom, które nie ukończyły 5 lat; jednak po dniu 11 sierpnia 2012 r. dzieci z tej grupy wiekowej otrzymywać już będą paszporty biometryczne, bowiem przepis stanowiący o tym, że najmłodszym wydawany jest paszport tymczasowy, zostaje skreślony;
• dowód osobisty  może być wydany obywatelowi polskiemu, który ukończył  13 lat (obowiązek posiadania tego dokumentu dotyczy osób, które ukończyły 18 lat, a w pewnych okolicznościach 15 lat); na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dziecka dokument ten może być wydany osobie, która nie ukończyła jeszcze 13. roku życia.

Podejmując decyzję, o który z powyżej wskazanych dokumentów złożyć wniosek, rodzice muszą zwrócić szczególną uwagę na to, jakich dokumentów przy przekraczaniu granicy wymagają państwa, przez które dziecko będzie przejeżdżać i do którego udaje się docelowo.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Co ważne, do wydania dokumentu paszportowego dziecku wymagana jest  obok wniosku  pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Jeżeli o paszport dla dziecka niepełnoletniego występuje opiekun prawny, wraz z dokumentami konieczne jest przedłożenie do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim. W przypadku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, z których rodzicami kontakt jest niemożliwy, do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

W każdym wypadku osoba składająca wniosek zobowiązana jest przedłożyć do wglądu swój dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Do wniosku dołączyć należy spełniającą specjalne wymogi kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Ponieważ wydanie paszportu jest odpłatne, do wszystkich wskazanych powyżej dokumentów należy dołączyć dowód wpłaty. Dzieci do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, jak również uczniowie i studenci, korzystają z 50% zniżki, dlatego od małoletnich uczących się wymagane jest przedłożenie legitymacji szkolnej/studenckiej.

Podstawowa opłata za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat, wynosi 60 zł; wobec powyższego po przedstawieniu dowodu uprawniającego do skorzystania ze zniżki opłata ta wynosi 30 zł. W przypadku dzieci starszych opłata podstawowa wynosi 140 zł; po przedłożeniu legitymacji szkolnej uczeń za wydanie paszportu zapłaci 70 zł. Za wydanie paszportu tymczasowego pobierana jest opłata podstawowa w wysokości 30 zł. Wpłaty można dokonać w kasie właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.

Przepisy wymagają również, aby przy składaniu wniosku obecne było dziecko, dla którego składany jest wniosek. Już wkrótce ten ostatni wymóg będzie dotyczył tylko dzieci, które ukończyły 5 lat; obecność młodszych nie będzie konieczna. Odbioru paszportu może dokonać samodzielnie jeden z rodziców lub opiekunów. Obecność dziecka nie jest wymagana.

Zarówno paszport biometryczny, jak i paszport tymczasowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczaj obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców jest konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Co ważne, paszporty rodziców zachowują ważność, tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Dowód osobisty uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.
Dokument ten jest co do zasady wydawany na 10 lat, jednak w przypadku dzieci małoletnich okres ważności dowodu wynosi tylko 5 lat.

Za dziecko do lat 13 wniosek o wydanie dowodu osobistego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna, poświadczoną za zgodność z podpisu przez organ gminy lub notariusza. Za dzieci powyżej 13. roku życia, które nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd. Co istotne, w tym przypadku wniosek podpisywany jest zarówno przez rodzica/opiekuna składającego wniosek, jak i samo dziecko (małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, zaś rodzic/opiekun podpisuje wniosek obok tego miejsca).

Dzieci, które ukończyły 5 lat, muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
• dwie wyraźne i jednakowe fotografie, według ustalonego przez przepisy wzoru;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego lub dokument uzasadniający zwolnienie z opłaty;
• odpis skrócony aktu urodzenia (chyba że wniosek składany jest w urzędzie stanu cywilnego, w którym  akt taki został sporządzony).

Co istotne, wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Małoletni, który ukończył 13 lat, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, może samodzielnie odebrać dowód osobisty; nie ma również przeciwwskazań, aby dokument odebrał za niego rodzic lub opiekun. W przypadku dzieci młodszych dowód zawsze musi odebrać jeden z rodziców lub opiekunów.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.
2) Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach  Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu  Dz. U. Nr 25, poz. 126.
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  Dz. U. Nr 47, poz. 384.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego