PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Wymagania lokalowe dotyczące żłobków i klubów dziecięcych


2011-04-13

Na początku kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Akt ten określa m.in. zasady organizowania i funkcjonowaniu żłobków i klubów dziecięcych. Wraz z wejściem w życie samej ustawy, tzn. dnia 4 kwietnia, zaczęło obowiązywać rozporządzenie określające standardy lokalowe i sanitarne dotyczące tych dwóch form opieki.

Sama ustawa w sposób bardzo lakoniczny wypowiada się na temat warunków lokalowych żłobków i klubów. Czytamy w niej jedynie, że lokal, w którym może zostać utworzony i prowadzony żłobek, musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. W przypadku klubu dziecięcego może to być już tylko jedno pomieszczenie ogólnego użytku. Zarówno w klubie, jak i w żłobku dzieci muszą mieć zapewnioną możliwość higienicznego spożywania posiłków. Jakkolwiek w przypadku klubu nie jest potrzebne posiadanie oddzielnego pomieszczenia przystosowanego do odpoczynku, to jednak również w tym przypadku dzieci muszą mieć zapewnione w tym celu stosowne miejsce na sali.

Szereg szczegółowych postanowień dotyczących warunków prowadzenia żłobka i klubu zawiera natomiast wspomniane rozporządzenie.

Lokal powinien przede wszystkim spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Kolejna grupa standardów dotyczy powierzchni: powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci musi wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
•    powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko musi wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
•    powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.


Rozporządzenie ustanawia również wymagania w zakresie higieniczno-sanitarnym, dotyczące m.in. materiałów użytych na ścianach i podłogach, przechowywania pościeli i leżaków, dostępu do urządzeń sanitarnych oraz sposobu przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości. W zakresie wyposażenia żłobka lub klubu ustawodawca przyjął, że:
•    meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii;
•    wyposażenie musi posiadać atesty lub certyfikaty;
•    udostępnione dzieciom zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE;
•    apteczki w lokalu muszą być wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, mają być zapewnione warunki do jego przechowywania i podawania. W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych. Z kolei niemowlętom zapewnia się w miarę możliwości leżakowanie na werandzie lub tarasie.

Spełnienie wskazanych w rozporządzeniu wymagań podlega ocenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z samą ustawą żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania przypisane tym formom opieki, tzn. m.in. zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz gwarantuje mu właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną. Tak więc niezależnie od przyjętej nazwy czy formy prawnej prowadzenie tego rodzaju działalności każdorazowo będzie wymagało spełnienia wymagań ustanowionych przez omawiane rozporządzenie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz. U. Nr 45, poz. 235.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych – Dz. U. Nr 69, poz. 367.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego