PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Wypłata jednorazowej zapomogiz tytułu urodzenia dziecka


2012-12-13

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka  niezależnie od wysokości dochodów.

Od nowego roku uprawnienie do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ulegnie znacznemu ograniczeniu.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jednorazowa zapomoga będzie przysługiwała wskazanym powyżej osobom tylko wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał kwoty 1922 zł. Kwota ta będzie weryfikowana co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

W przypadku dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga przyznawana będzie na starych zasadach. Podobna zasada będzie obowiązywała w przypadku dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionych  nowe przepisy stosowane będą dopiero do dzieci objętych opieką lub adoptowanych po dniu 31 grudnia 2012 r. Powyższe oznacza, że jeżeli nawet uprawniony do zapomogi złoży wniosek o wypłatę świadczenia dopiero w 2013 r., jednak wniosek ten będzie dotyczył dziecka urodzonego albo objętego opieką lub adoptowanego jeszcze w 2012 r., pomimo zmiany przepisów wysokość dochodów nie będzie brana pod uwagę.

Zmianie nie uległy pozostałe przepisy dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Nadal na złożenie wniosku o jej wypłatę uprawniony podmiot ma 12 miesięcy; termin liczy się odpowiednio od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną albo od dnia przysposobienia (w tych ostatnich przypadkach wniosek musi być złożony nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat). Wnioski składane po terminie pozostawiane są bez rozpoznania.

Do uzyskania zapomogi nadal niezbędne będzie pozostawanie przez kobietę ciężarną pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu (wymóg ten nie znajduje oczywiście zastosowania wobec osób, które stały się uprawnione do zapomogi na skutek objęcia dziecka opieką faktyczną lub prawną albo w wyniku przysposobienia). Nie zmieniły się również zasady dokumentowania przez matkę pozostawania pod opieką medyczną; fakt ten można potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  Dz. U. poz. 1255;
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego