PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zasady dotyczące dokumentów paszportowych


2010-03-22

Zasady dotyczące dokumentów paszportowych

Problematykę dotyczącą paszportów regulują w obecnym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U.  Nr 143, poz. 1027 ze zmianami). Od 28 sierpnia 2006 roku do paszportów prowadzono dane biometryczne. Wprowadzenie paszportu biometrycznego ma służyć m.in. utrudnianiu i eliminacji przestępczości, związanej z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.
Informacje ogólne
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
Okres ważności
Paszport ważny jest 10 lat od daty wydania, a paszport tymczasowy 12 miesięcy od daty wydania. Paszport tymczasowy wydawany jest dzieciom do ukończenia 5 roku życia, obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cio letni, lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu, w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę. Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych.
Istotne jest, że utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organy wydające paszporty
Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju – wojewoda właściwy miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą – konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
Procedura
Wniosek paszportowy składa się osobiście. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe.
Konieczne dokumenty
W celu otrzymania paszportu należy w organie paszportowym złożyć:
- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
- dwie jednakowe fotografie, spełniające wymogi określone w przepisach prawa,
- w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński,
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Opłaty
Wydanie paszportu podlega opłacie.
Ulga w opłacie (obniżenie opłaty) za wydanie paszportu przysługuje:
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom,
- uczniom i studentom.
 Nie pobiera się natomiast w ogóle opłaty za wydanie paszportu od:
- osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
- osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
- żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
 
Paszport za granicą
Aby otrzymać polski paszport za granicą, należy zgłosić się do konsulatu RP i złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju, w celu jego wystawienia.
W przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez osobę, której wydano paszport, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnieniu paszportu. Od decyzji w sprawach paszportów przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje też zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych.

Słowniczek:
Dane biometryczne - zabezpieczenia elektroniczne w postaci chipu, z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu (wizerunek twarzy i odciski palców, umieszczone w formie elektronicznej).
 
Organ paszportowy - minister właściwego do spraw wewnętrznych, wojewoda i konsul.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego