PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zasady odwoływania się od orzeczeń powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności


2009-10-01

    Zasady odwoływania się od orzeczeń powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności

Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zmianami), zwana dalej także ustawą o rehabilitacji.

Zakres podmiotowy stosowania ustawy

Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
 1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
 2)  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zmianami) lub
3)  o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Organy orzekające o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie przepisu art.6 ustawy o rehabilitacji powołuje się:
- powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako organy pierwszej instancji oraz
- wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako organy drugiej instancji – odwoławcze.

Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań w tym zakresie.
Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu.
Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności powołuje i odwołuje wojewoda.
Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.


Wymogi formalne decyzji stwierdzającej stopień niepełnosprawności.
 

W orzeczeniu wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, oprócz ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte następujące informacje dotyczące:
- odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
- konieczności szkolenia w tym szkolenia specjalistycznego,
- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce  techniczne umożliwiające funkcjonowanie danej osoby,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  - możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia lub rehabilitacji i edukacji.

Odwołanie od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Na podstawie przepisu § 16 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.  Nr 139, poz. 1328) osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty (argumenty) przeciwko wydanemu orzeczeniu. Odwołujący powinien w odwołaniu uzasadnić dlaczego nie zgadza się z orzeczeniem.
Do odwołania należy załączyć kompletną dokumentację medyczną.
Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeka jako organ drugiej instancji.
Wojewódzki zespół, uwzględniając odwołanie, wyznaczy termin stawienia się na Komisję Lekarską. Może też skierować odwołującego się na badania specjalistyczne. Wyniki tych badań są udostępniane odwołującemu się, na jego wniosek.

Orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i tryb jego zaskarżenia.
 

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. W odwołaniu należy przytoczyć zarzuty (argumenty) przeciwko wydanemu orzeczeniu wraz z uzasadnieniem, mającym poparcie w posiadanej przez odwołującego dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia.
Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
Przepis art. 6 c ust. 8 ustawy o rehabilitacji pozostaje w związku z art. 476 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, który definiuje pojęcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Odwołanie ma zatem cechy pozwu wniesionego w sprawie cywilnej.
Powodem jest osoba odwołująca się od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Pozwanym jest natomiast wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego