PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zasady wydawania zaświadczeń


2010-03-26

Bardzo często przepisy prawa, na podstawie których można uzyskać określone świadczenia, przewidują konieczność przedstawienia organom administracji publicznej zaświadczeń potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w przepisach. Czy zawsze jednak żądanie organu jest zasadne i zgodne z prawem?

Zaświadczenie to dokument urzędowy, w którym organ państwowy lub społeczny potwierdza określony stan rzeczy na wniosek zainteresowanej osoby. Wydaje się je w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (np. art. 3 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 47 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali). Po drugie, jeśli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zasady wydawania zaświadczeń zostały uregulowane w przepisach art. 217-220 kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika z nich przede wszystkim uproszczony tryb wydawania zaświadczeń. Co do zasady zaświadczenie powinno zostać wydane zainteresowanej osobie niezwłocznie. Natomiast jeśli w celu jego wydania konieczne jest wyjaśnienie pewnych okoliczności, organ powinien wydać je nie później niż w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.

Organ może odmówić wydania zaświadczenia jedynie w trzech przypadkach:

  • jeśli osoba ubiegająca się o wydanie go nie wykaże swojego interesu prawnego,
  • jeśli organ nie jest właściwy w sprawie, której dotyczy wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • jeśli organ, mimo iż jest właściwy, nie może spełnić żądania co do jego treści, np. ze względu na obowiązek ochrony informacji niejawnych lub danych osobowych.


Odmowa wydania zaświadczenia następuje wówczas w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Właściwa jest więc w takim wypadku forma pisemna, a zatem ustne poinformowanie przez urzędnika, że dokument nie zostanie wydany nie jest w takim wypadku wystarczające. Zażalenie należy złożyć do tego samego organu, który wydał postanowienie. Zostanie ono jednak rozpatrzone przez organ wyższego stopnia; nie ma więc obawy, że w sprawie zażalenia będzie decydował urzędnik, który już raz odniósł się do wydania zaświadczenia negatywnie.

Możliwa jest również sytuacja, w której organ w ogóle nie ustosunkuje się do naszego wniosku, a więc nie wyda ani zaświadczenia, ani postanowienia o odmowie jego wydania. Jest to tzw. bezczyność organu administracji. Nie jest ona bezkarna – również bezczynność podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia. W takiej sytuacji podstawę do złożenia zażalenia daje art. 37 k.p.a.. Stosowne pismo należy tym razem wnieść bezpośrednio do organu wyższego stopnia względem organu, który powinien zaświadczenie wydać.

Na koniec należy przypomnieć o zasadzie, o której same urzędy zdają się często zapominać. Organ administracji publicznej nie ma prawa żądać od nas zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, które są mu znane z urzędu, lub które może ustalić na podstawie ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych. Jeżeli więc mamy wątpliwości co do zasadności żądania przez organ przedłożenia stosownego zaświadczenia, warto poprosić o wskazanie przepisu prawa, który nakłada na osobę obowiązek potwierdzenia określonych faktów czy stanu prawnego w drodze zaświadczenia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ¬– tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego