PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zasiłek okresowy wypłacany nadal, pomimo podjęcia zatrudnienia


2011-04-29

Zasiłek okresowy jest świadczeniem wypłacanym z pomocy społecznej w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, na przykład takich jak długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Otrzymanie zasiłku okresowego jest uzależnione od dochodu podmiotu ubiegającego się o taką formę pomocy. Jego beneficjentem może być:

·         osoba samotnie gospodarująca - jej dochód musi być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

·         rodzina - jej dochód musi być niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

Wskazując tylko przykładowo okoliczności uzasadniające przyznanie tego rodzaju wsparcia, przepisy dają organowi dość dużą swobodę w przyznawaniu zasiłku.  Istotne jest wystąpienie szczególnych okoliczności połączonych z niemożnością ich samodzielnego przezwyciężenia oraz niskimi dochodami.

 

Sposób ustalania kwoty zasiłku określają szczegółowo przepisy ustawy o pomocy społecznej, wskazując jednoczenie, że nie może być ona niższa niż 20 zł miesięcznie. Rada gminy ma przy tym możliwość podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku, na przykład poprzez podwyższenie przelicznika, przez który przemnaża się różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem uzyskanym przez wnioskodawcę.

 

Ustawa nie określa ani maksymalnego, ani minimalnego okresu na jaki zasiłek może być przyznany. Dlatego to organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia, kierując się okolicznościami konkretnej sprawy, ustala jak długo zasiłek okresowy będzie wypłacany.

 

Do tej pory osoby korzystające z tej formy pomocy w chwili otrzymania propozycji pracy traciły prawo do zasiłku. Zdaniem ekspertów okoliczność ta demobilizowała je do podejmowania zatrudniania. Co więcej, przez okres od chwili podjęcia zatrudnienia do dnia otrzymania pierwszej wypłaty beneficjenci pomocy pozostawali często bez środków do życia. Sytuacja ta ma się zmienić od dnia 3 maja 2011 r., kiedy to wejdą w życie przepisy regulujące kwestię możliwości pobierania zasiłku okresowego przez osoby objęte kontraktem socjalnym, które podjęły zatrudnienie. W takim wypadku zasiłek okresowy będzie wypłacany nadal, niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej t pomoc, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Z takiego uprawnienia będzie można korzystać jednak nie częściej niż raz na 2 lata.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego