PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zbiórka publiczna bez stosownego pozwolenia jest karalna


2013-10-17

 Na publiczne zbieranie pieniędzy lub darów na pewien z góry określony cel potrzebne jest stosowne zezwolenie. Co więcej, po jego uzyskaniu zbiórkę trzeba przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

 
O zgodę na przeprowadzenie zbiórki mogą ubiegać się wyłącznie stowarzyszenia, organizacje posiadające osobowość prawną albo specjalnie zorganizowane do przeprowadzenia określonego celu komitety. 
 
Bez zezwolenia wszelkie działania z tym związane, to znaczy zarówno czynności zmierzające do przeprowadzenia zbiórki (planowanie terminu, miejsca, sposobu pozyskiwania środków), nakłanianie do wzięcia udziału, a także samo przeprowadzenie zbiórki oraz pomaganie czy namawianie do tych czynności może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie.
 
Zgodnie z przepisami ten, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny. Sankcją za wykroczenie może być również utrata przedmiotów, a także środków pieniężnych uzyskanych ze zbiórki. Może się tak stać również wówczas, gdy pieniądze czy przedmioty zostały już przekazane innej osobie lub instytucji lub gdy za zebrane kwoty zakupiono już jakieś rzeczy.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki musi być odpowiednio przygotowany. Należy w nim określić w szczególności:
cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
formę przeprowadzenia zbiórki publicznej;
termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
 
Ze zbiórką publiczną mamy do czynienia, jeżeli jest ona skierowana do nieoznaczonej liczby osób. Może się ona odbywać na różne sposoby. Przede wszystkim może być zorganizowana na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych (za zgodą właścicieli tych obiektów). Co do zasady zbiórek takich nie można przeprowadzać w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych (od zasady tej dopuszczalne są jednak wyjątki).  
 
To,  do jakiego organu należy zwrócić się o pozwolenie, zależy od obszaru, na jakim zbiórka ma być przeprowadzana. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają w drodze decyzji administracyjnej:
wójt, burmistrz (prezydent miasta)  jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części;
starosta  jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
marszałek województwa  jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat;
minister właściwy do spraw administracji publicznej  jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo oraz w przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą państwa.
 
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki wydawane jest wyłącznie na cele godne poparcia z punktu widzenia interesu publicznego, w tym m.in. na cele religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Nie wolno natomiast przeprowadzać zbiórek publicznych w interesie osobistym.
 
Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie jednego miesiąca w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
 
Wskazana powyżej procedura nie znajduje zastosowania do:
zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych;
zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osób osobiście przeprowadzających zbiórkę;
do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych  tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 732;
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami  Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń  tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego