PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zmiana imienia lub nazwiska


2012-02-07

Nazwisko i imię, którym się posługujemy i które mamy wpisane w dokumentach tożsamości, możemy zmienić tylko i wyłącznie z ważnych powodów. To samo dotyczy imienia i nazwiska naszych dzieci.

Zmiana oznacza nie tylko możliwość przyjęcia innego (nowego) imienia czy nazwiska, ale obejmuje również zmianę dotychczasowej ich pisowni lub, w przypadku nazwisk, zmianę ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego czy męskiego. Ewentualne modyfikacje dotyczące nazwiska mogą dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub też nazwiska rodowego.

Każda zmiana w wyżej wskazanym zakresie może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę lub w przypadku małoletniego dziecka – jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek taki powinien zawierać:
•    dane osoby, której zmiana dotyczy, tzn. imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku jego braku  adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz numer PESEL;
•    imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
•    uzasadnienie.

Wśród przyczyn uzasadniających wniosek o zmianę imienia lub nazwiska przepisy wymieniają sytuacje, w których:
•    imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nie licuje z godnością człowieka;
•    w rzeczywistości posługujemy się innym imieniem lub nazwiskiem;
•    imię lub nazwisko zostało nam bezprawnie zmienione;
•    chcemy posługiwać się imieniem lub nazwiskiem noszonym zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również posiadamy.

Jest to jedynie wyliczenie przykładowe, w związku z tym nie jest wykluczone, że organ uwzględni nasz wniosek również w innych okolicznościach. Musimy jednak pamiętać, że potrzebę zmiany zawsze należy dobrze uzasadnić i że tylko ważne powody mogą stać się podstawą pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Nie uznaje się za takie na przykład obaw przed zemstą w związku ze złożeniem zeznań w charakterze świadka w procesie karnym, trudności ze znalezieniem pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności czy też okoliczności, że nazwisko nie jest popularne.

Czasami do wniosku trzeba dołączyć szereg dodatkowych dokumentów. Do zmiany nazwiska niezbędny jest bowiem odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa oraz odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli również one będą zmieniać nazwisko). Do zmiany imienia potrzebny jest odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia. Wskazanych odpisów nie trzeba jednak przedkładać, jeżeli oryginalne akty znajdują się w urzędzie stanu cywilnego, do którego składamy wniosek.

Co do zasady wniosek należy przedłożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla nas ze względu na stałe miejsce pobytu (jeżeli takiego nie mamy w chwili składania wniosku, pod uwagę brane jest ostatnie miejsce pobytu stałego). Udając się do urzędu, należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, gdyż konieczne będzie wylegitymowanie się.

Przepisy, w przypadku składania wniosku o zmianę nazwiska, przewidują dwa odstępstwa od zasady osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego. Pierwsze dotyczy sytuacji, w której pisemny wniosek opatrzony zostanie notarialnie poświadczonym podpisem. Z drugim mamy do czynienia w przypadku osób zamieszkałych za granicą , mogą one złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula.

Zmiana nazwiska obojga rodziców obejmuje również ich małoletnie dzieci (przy czym po ukończeniu 13 lat muszą one wyrazić na to zgodę) oraz dzieci, które zrodzą się z tego związku. W przypadku, gdy na zmianę decyduje się tylko jeden z rodziców, będzie ona co do zasady dotyczyła ich wspólnych dzieci tylko wówczas, gdy drugi z rodziców wyrazi na to zgodę. Zgoda (zarówno dziecka jak i rodzica) może być wyrażona zasadniczo na dwa sposoby:
•    osobiście przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą,
•    w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.

W braku porozumienia rodzice zawsze mogą zwrócić się do sądu, który rozstrzygnie spór. wyrażając bądź nie stosownej zgody. Uzyskanie zgody nie będzie potrzebne, gdy drugi z rodziców nie ma pełniej zdolności do czynności prawnych, został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje lub jest nieznany.

O zmianę imienia lub nazwiska może ubiegać się również cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy. W tym jednak wypadku wniosek zostanie uwzględniony wyłącznie, gdy u jego podstaw leżą szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego takiego cudzoziemca. 

Składając wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Opłacie skarbowej nie podlega jedynie dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Podstawa prawna:
1)    Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.
2)    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego