PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym


2010-12-14

Nowy rok przyniesie zmiany w przepisach z zakresu prawa ruchu drogowego. Wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące urządzeń rejestrujących, zwiększona zostanie także dopuszczalna maksymalna prędkość na niektórych rodzajach dróg. Zmieni się również zakres kompetencji m.in. Policji, straży gminnej (miejskiej) oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
Zarówno Policja, straż gminna (miejska), jak i Inspekcja Transportu Drogowego w celu wykrywania i karania nieprzestrzegających prawa ruchu drogowego kierowców będą mogły korzystać z urządzeń rejestrujących. Pojęcie urządzenia rejestrującego zostało zdefiniowane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Jest to stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.
Zgodnie z nowymi normami maksymalna dopuszczalna prędkość poza obszarem zabudowanym dla samochodu osobowego, motocykla lub ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. została na autostradzie zwiększona ze 110 do 140 km/h. Zmianie uległa również dopuszczalna maksymalna prędkość na drogach ekspresowych dwujezdniowych; zamiast 100 km/h kierowcy wskazanych powyżej pojazdów będą mogli rozwijać prędkość do 120 km/h. W przypadku dróg ekspresowych jednojezdniowych oraz dróg dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu dopuszczalna prędkość nie uległa zmianie i nadal będzie wynosić 100 km/h. Przepisy nie zmieniły się również w przypadku pozostałych dróg i określają maksymalną prędkość na poziomie 90 km/h.
Dotychczas przepisy nakładały na właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu osoby, której w oznaczonym czasie powierzony został pojazd do kierowania lub używania. Obecnie przepisy regulować będą także sytuacje, w których właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:
•    osoba prawna,
•    jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
•    jednostka samorządu terytorialnego,
•    spółka kapitałowa w organizacji,
•    podmiot w stanie likwidacji,
•    przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
•    zagraniczna jednostka organizacyjna.
W takiej sytuacji do udzielenia informacji na temat osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania, obowiązana będzie osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz. Jeżeli osoba taka nie zostanie wyznaczona, do udzielenia informacji zobowiązane będą osoby wchodzące w skład tego organu (zgodnie z żądaniem organu uprawnionego do występowania o udzielenie takich informacji oraz sposobem reprezentacji podmiotu).
Z żądaniem wskazania przez właściciela lub posiadacza pojazdu osoby, której powierzony został pojazd, będzie mogła wystąpić również straż gminna (miejska). W zakresie jej kompetencji będzie również leżała kontrola, czy właściciel zarejestrowanego pojazdu zawiadomił starostę w terminie do 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu, jak również o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Wobec zachodzących od nowego roku zmian warto, aby każdy użytkownik dróg znał zakres uprawnień poszczególnych służb czuwających nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego.
Uprawnienia Policji
Wykonujący swe obowiązki służbowe policjant jest uprawniony do:
1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
3) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej;
4) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
5) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
6) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;
7) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy;
8) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
9) uniemożliwienia:
a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim UE, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim EFTA, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
10)  używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
11)  używania urządzeń rejestrujących;
12)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach wskazanych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym;
13)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
14)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
15)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;
16)  pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości (pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub posiadacza pojazdu).
Uprawnienia straży miejskiej
Z kolei strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierującego pojazdem:
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;
2)  uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.
W związku z powyższym strażnicy miejscy są upoważnieni do:
1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem; strażnicy miejscy nie mogą jednak zatrzymać pojazdu, jeżeli kierująca nim osoba co prawda naruszyła przepisy ruchu drogowego, jednak fakt ten został ujawniony i zarejestrowany przez urządzenia rejestrujące;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;
3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;
4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
6) sprawdzenia, czy właściciel zarejestrowanego pojazdu zawiadomił starostę w terminie do 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu, jak również o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego jest uprawniona do przeprowadzania kontroli w odniesieniu do kierującego pojazdem:
1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym,
2) w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:
a)  przyrządów kontrolno-pomiarowych,
b)  przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,
4) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa.
W ramach wykonywania takiej kontroli inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują takie same uprawnienia jak Policji, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 39 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 225, poz. 1466.
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego