PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Karta Dużej Rodziny


2014-11-21

            Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie (tj. rodzicowi lub rodzicom, małżonkom), która na dzień złożenia wniosku utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci w wieku do lat 18 lub 25 (jeśli dziecko kontynuuje naukę) lub bez ograniczeń wiekowych (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym). 
 
Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. 
Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny tj. rodzicom i dzieciom. 
Otrzymanie Karty Dużej Rodziny nie jest uzależnione od stanu cywilnego rodziców, jedynie od ilości posiadanych dzieci. W przypadku partnerów, gdy któryś z rodziców nie jest rodzicem trojga dzieci wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały np. w związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci a mężczyzna troje, wśród tych dzieci jedno jest dzieckiem wspólnym – w takiej sytuacji uprawnienia wynikające z programu będą przysługiwać wyłącznie mężczyźnie gdyż on jest ojcem trojga dzieci. 
Prawo do korzystania z karty przysługuje niezależnie od dochodu. Nieistotne jest również miejsce zameldowania oraz okoliczność czy rodzice mieszkają razem. 
Bez znaczenia jest czy rodzic jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają. Jeśli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też jest już po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo on jest rodzicem trojga dzieci) jak i jego wszystkim dzieciom. Z KDR nie mogą korzystać matki tych dzieci, chyba że posiadają jeszcze dzieci pochodzące z innych związków. 
Rodzic, który ma KDR nie traci tych uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 
 
Rodzic może korzystać z karty dożywotnio, dotyczy to tak rodziców biologicznych jak i zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Dziecko korzysta z KDR do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki (nie dłużej niż do 25 roku życia), osoby niepełnoprawne otrzymują KDR na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
 
Aby otrzymać KDR należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania (a nie zameldowania). KDR jest przyznawana bezpłatnie. Zmiana danych osobowych (np. nazwiska) powoduje konieczność wydania nowej KDR. Z kolei w przypadku zgubienia, kradzieży czy zniszczenia KDR niezbędne jest wydanie duplikatu. 
 
Przy składaniu wniosków należy przedłożyć szereg dokumentów tj. 
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2. w przypadku dzieci niepełnoletnich  – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 
3. w przypadku dzieci pełnoletnich – dokument  potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie  zakończenia nauki w danej placówce,
4. w przypadku dzieci pełnoletnich  z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym  niepełnosprawności  - dokument  potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym  niepełnosprawności,
5. w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub rodzinnym domy dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6. w przypadku osób uczących się, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy, a nie ukończyły 25 lat i nadal za zgodą przebywają w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej
KDR uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
 
Zniżki obejmują w szczególności w: 
1. promocyjne ceny wejść do instytucji kultury,  
2) Promocyjne ceny wejść do Parków Narodowych,
3) zniżki kolejowe PKP - 25% w 1. i 2. klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób,
4) 10 – 15% zniżki w ośrodkach wypoczynkowych, sportowych,
5) zniżki oferowane przez firmy prywatne: np. ALMA 10%,  kina Helios 20%, C&A 10%, Carrffur -  oferta ważna od 1.12. 2014 r./ zniżka do 10% za całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50 zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny, Lotos /oferta ważna od 1.12. 2014 r./  własne stacje paliw LOTOS Paliwa Sp. z o. o. zgodnie ze szczegółowym wykazem zawartym na stronie lotos.pl - rabat 5 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS) - rabat 10 gr na 1 l paliwa LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL, Centrum Rodzinki Sp. z o. o. Kraków 5-10%
6) termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok zostanie skrócony do 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego (pod warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną), oferta ważna od przyszłego roku podatkowego.
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego