PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Niewykonanie dzieła, a nienależyte wykonanie dzieła


2014-11-04

 
Różnica ta jest niezmiernie istotna szczególnie w przypadku sporów pomiędzy kontrahentami umowy o dzieło na temat wymagalności i zasadności zapłaty za wykonane dzieło, które jednak posiada wady. Nie jest wykluczone, że w sytuacji wadliwego wykonania tego typu umowy, strona zamawiająca dzieło może wstrzymać się, bądź nawet w ogóle nie wypłacić należnego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy wady dzieła są na tyle poważne, że nie można mówić w ogóle o wykonaniu dzieła, zamawiający nie jest obowiązany do zapłaty wykonawcy, gdyż wynagrodzenie należy się jedynie w sytuacji wykonania dzieła (art. 627 KC). Jeśli natomiast dzieło zostało wykonane, ale posiada wady, które zmniejszają jego użyteczność i nawet są to wady istotne, tj. polegające na tym, że dzieło jest niezdatne do umówionego użytku, czy to dlatego, że nie posiada koniecznych cech pozwalających na jego eksploatację (np. wykonane urządzenie jest niesprawne i nie jest możliwe jego uruchomienie) ale także wtedy, gdy dyskwalifikuje je sama forma zewnętrzna (zaprojektowano rzecz bez uwzględnienia elementarnych wymagań estetycznych czy przestrzennych), to zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia (chyba, że odstępuje od umowy), a ewentualne wady mogą być podstawą do dochodzenia kar umownych, bądź też żądania zmniejszenia wynagrodzenia lub wykonania stosownych napraw. 
 
Różnica jest istotna, głównie z uwagi na to, że wykonawca dzieła wadliwego, może żądać zapłaty stosownego wynagrodzenia, a wstrzymanie się z zapłatą może powodować niekorzystne skutki dla strony, która teoretycznie nie uchybiła jakimkolwiek warunkom umownym, prócz rzecz jasna terminowej zapłaty. Oczywiście każdy stan faktyczny jest inny, stąd zawsze strona, która czuje się pokrzywdzona działaniem swojego kontrahenta, winna dokładnie przeanalizować sytuację, nim zdecyduje się na przyjęcie określonej strategii zmierzającej do naprawy szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy.  Zatem w powyższej sytuacji należy postąpić zgodnie z art. 637. § 1. KC - tj. wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wskazaniem wad, żądaniem ich usunięcia i wskazaniem do kiedy mają zostać usunięte, pod rygorem odstąpienia od umowy. Jeżeli w wyznaczonym terminie wady nie zostaną usunięte, również zachowując wskazaną formę pisemną i sposób doręczenia, może zamawiający dzieło od umowy odstąpić - skutek będzie taki jak gdyby do zawarcia umowy nigdy nie doszło.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego