PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Odstąpienie od umowy o dzieło


2014-11-04

 
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują kilka wypadków i możliwości odstąpienia od umowy o dzieło, np. w art. 635 k.c. przewidziano uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy przed terminem wykonania, jeżeli ten termin jest zagrożony. 
 
Zgodnie z hipotezą art. 635 k.c. zamawiający może od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji umowy przez wykonawcę jedynie w przypadku, jeżeli z okoliczności wynika, że z rozpoczęciem wykonania dzieła lub jego wykończeniem przyjmujący zamówienie spóźnia się na tyle, iż nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Jeżeli prace nad dziełem nie zostały rozpoczęte, wtedy zamawiający dzieło miałby uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji oraz bez konieczności zapłaty za zamówione dzieło. 
 
 Na mocy art. 644 k.c. prawo odstąpienia przysługuje zamawiającemu jedynie za zapłatą umówionego wynagrodzenia. Z treści powyższego przepisu wynika jednak, iż zamawiający może w tym trybie od umowy odstąpić jedynie dopóki dzieło nie zostało ukończone. W przypadku zatem przyjęcia literalnej wykładni wymienionej normy przesłanką skutecznego odstąpienia od umowy za zapłatą umówionego wynagrodzenia jest złożenie takiego oświadczenia wykonawcy do czasu ukończenia dzieła. Współdziałanie stron umowy o dzieło w praktyce z reguły polega na dokonywaniu czynności faktycznych lub prawnych, koniecznych z punktu widzenia procesu wytwarzania dzieła (np. dostarczenie planów, materiałów, udzielenie wskazówek) bądź też na umożliwieniu przyjmującemu zamówienie wykonania zdjęć, wpuszczeniu na teren budowy, udostępnieniu pomieszczeń itp. Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego (dostarczenia projektu), a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640 k.c.). Na zamawiającym ciąży wówczas obowiązek zapłacenia wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego