PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Rodzinna piecza zastępcza


2014-10-02

 
Istnieją dwa rodzaje pieczy zastępczej – rodzinna oraz instytucjonalna. 
 
Do rodzinnej pieczy zastępczej zaliczamy:
 
a) rodzina zastępcza spokrewniona  - zgodnie z art. 41 ust. 2 rodzinę tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej będący  wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie) lub  rodzeństwem dziecka (rodzeństwo naturalne, przysposobione, przyrodnie).
 
b) rodzina zastępcza niezawodowa - zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy rodzinę tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim u których umieszczono dziecko w celu sparowania nad nim pieczy zastępczej, niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka. W tym samym czasie w rodzinie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, jednakże w razie konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa za zgodą rodziny zastępczej i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej ilości dzieci. Jeśli w rodzinie przebywa więcej niż 3 dzieci na wniosek rodziny zastępczej zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 
c) rodzina zastępcza zawodowa -  zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy rodzinę tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim u których umieszczono dziecko w celu sparowania nad nim pieczy zastępczej, niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka. W tym samym czasie w rodzinie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, jednakże w razie konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa za zgodą rodziny zastępczej i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej ilości dzieci. Jeśli w rodzinie przebywa więcej niż 3 dzieci na wniosek rodziny zastępczej zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 
 - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego zgodnie z art. 58 w rodzinie umieszcza się  dziecko do czasu unormowania sytuacji, nie dłużej jednak niż na 4 miesiące; w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub do zakończenia postępowania sądowego w sprawie powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej). Rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęcia dziecka: 
 
 - jeśli łączna liczba umieszczonych w rodzinie dzieci przekroczy 3,
 
- powyżej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.
 
 - rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna zgodnie z art. 58  w rodzinie umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 
a) dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 
b) małoletnie matki z dziećmi.
 
W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie może w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
 
1. Rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 61 ustawy w rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 8 dzieci lub więcej  w przypadku rodzeństwa, wyłącznie za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka, w którym jest więcej aniżeli 4 dzieci zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki.
 
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego