PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Umowa o dzieło


2014-11-04

 
Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, przez którą to umowę przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło to umowa konsensualna, wzajemna, odpłatna i zobowiązująca. Podstawowym celem umowy o dzieło jest osiągnięcie rezultatu, jaki został oznaczony w jej treści. Dziełem może być przykładowo napisanie utworu literackiego, namalowanie obrazu, uszycie ubrania. Przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło samodzielnie, dysponując dowolnie swoim czasem, zwykle używając własnych narzędzi.  Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, iż w zależności od rodzaju wykonywanego dzieła, w czasie jego realizacji istnieje mniejsza lub większa potrzeba, a nawet konieczność, porozumiewania się obu stron tego stosunku umownego. Jest to jedna z cech charakterystycznych zresztą nie tylko umowy o dzieło, ale wszystkich umów rezultatu. Wychodząc z tych założeń, ustawodawca wprowadził do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego przepisy nakazujące obowiązek współdziałania stron (art. 354 § 2 k.c.), a do przepisów regulujących umowę o dzieło przepisy przewidujące skonkretyzowane konsekwencje braku współdziałania ze strony zamawiającego (art. 639, 640 k.c.). Jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640 k.c.). Na zamawiającym ciąży wówczas obowiązek zapłacenia wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła. Wynagrodzenie za wykonane dzieło powinno być określone w umowie, jeżeli nie ma wynagrodzenia należy się wynagrodzenie za dzieło danego rodzaju bądź wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy czy poniesionym wydatkom. Przyjmujący zamówienie odpowiada za wady wykonanego dzieła, jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W przypadku wad wykonanego dzieła zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym wezwaniu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie.  Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, wynagrodzenie powinno być płatne w chwili wydania dzieła. Na zamawiającym ciąży ponadto obowiązek odebrania dzieła w ustalonym terminie.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego