PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Centralna Ewidencja


2012-09-11

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do tych rejestrów jest zatem dla przedsiębiorców obowiązkowy, w przeciwieństwie do wpisów do rozmaitych ewidencji tworzonych przez osoby prywatne. Do takich „prywatnych” rejestrów należy tak zwany Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, którego twórca w ostatnich tygodniach próbuje naciągnąć osoby prowadzące działalność gospodarczą na opłacenie wpisowego. 

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG)  podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Niedopełnienie obowiązku takiego zgłoszenia stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Co prawda sam wpis do CEIDG nie przesądza o uzyskaniu przez podmiot wpisany do takiej ewidencji statusu przedsiębiorcy, znaczenia ma rzeczywiste wykonywanie przez dany podmiot działalności gospodarczej  nie zmienia to jednak faktu, że wpis taki jest dla osoby fizycznej prowadzącej działalność obowiązkowy.

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Informacje na temat przedsiębiorców, zgromadzone w stworzonej w ten sposób bazie, można uzyskać na stronie: http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/. Wszelkie wpisy do CEIDG dokonywane są co do zasady na wniosek przedsiębiorcy (w niektórych wypadkach dopuszczalny jest wpis z urzędu) i  co bardzo ważne  są wolne od jakichkolwiek opłat.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na wskazanej powyżej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. W takim wypadku wniosek musi zostać przez przedsiębiorcę opatrzony podpisem elektronicznym. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Nie ma również przeciwwskazań, aby wniosek o wpis został złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Ważne jest jednak, aby wniosek złożony był na takim samym formularzu, jak formularz w wersji elektronicznej. Wniosek składany osobiście musi być opatrzony własnoręcznym podpisem. Decyzja o wysłaniu wniosku pocztą wiąże się z koniecznością wizyty u notariusza, który musi poświadczyć własnoręczność podpisu wnioskodawcy.

Wpis do CEIDG dokonywany jest wyłącznie wówczas, gdy wniosek jest poprawny i został złożony przez uprawnioną osobę.

Wniosek jest uznawany za niepoprawny, jeżeli zawiera jedno z następujących uchybień:
• nie zawiera firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru PESEL (jeżeli taki posiada);
• nie zawiera oznaczenia miejsca i adresu zamieszkania przedsiębiorcy oraz adresu do doręczeń, jak również adresów, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adresów głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
• dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy;
• został złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
• dotyczy osoby już wpisanej do CEIDG;
• nie zostało wraz z nim złożone oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu (którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG), prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
• nie został podpisany.

Wiedza na ten temat jest o tyle istotna, że w ostatnich tygodniach wiele osób prowadzących działalność gospodarczą otrzymuje pisma z tak zwanego Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach zawierające informację o utworzeniu rejestru na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o konieczności uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 110 zł. Adresaci pisma wzywani sią do uregulowania płatności za wpis w nieprzekraczalnym terminie; do pisma dołączony jest wypisany druk przekazu pocztowego z numerem konta nadawcy.

Należy podkreślić jednak z całą stanowczością, że Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach nie ma nic wspólnego z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, a utworzenie go nie znajduje żadnego umocowania w przepisach, na które powołuje się nadawca pisma.


Działania podejmowane przez nadawcę pisma są bezprawne, gdyż wprowadzają adresatów w błąd i mają na celu wyłudzenie od nich pieniędzy. Nadawcą pisma nie jest żadna instytucja państwowa, choć na pierwszy rzut oka można odnieść takie wrażenie. Na samym dole pisma zawarta jest zresztą informacja, że wpis do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach ma charakter fakultatywny, a samo pismo stanowi wyłącznie ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma zatem  wbrew sugestiom nadawcy pisma  obowiązku dokonywania wpisu do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach i, co za tym idzie, nie ma obowiązku uiszczania jakiejkolwiek opłaty.

Jeżeli osoba zdecyduje się na wpis do innego niż CEIDG rejestru, musi mieć świadomość, że powierza swoje dane (dane o swojej firmie) podmiotom, które mogą nie spełniać żadnych standardów dotyczących ochrony gromadzonych danych. Oznacza to, że osoby nieuprawnione mogą w ten sposób nie tylko uzyskać dostęp do informacji zawartych w takich rejestrach, ale bez żadnych przeszkód mogą je wykorzystywać.

Warto wiedzieć, że wpisowi do CEIDG podlegają:
• firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
• data urodzenia przedsiębiorcy;
• numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile jest to w danym przypadku możliwe;
• adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
• data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
• określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
• informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
• dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
• informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
• informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
• informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
• informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
• informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
• informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
• informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
• informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
• informacja o wykreśleniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Fakt, że w CEIDG zamieszczane są wskazane powyżej dane, nie oznacza, iż są one w całości powszechnie udostępniane. Nie upublicznia się np. numeru PESEL przedsiębiorcy, jego daty urodzenia czy adresu zamieszkania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego